พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
431
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26779
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002977
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
301)
สิริสาโร
โพธาราม
302)
มนาโป
หนองห้าง
303)
อภิปุญฺโญ
ปลายนา
304)
สมโณ
ดงกะเชา
305)
ฐิตกุสโล
สำปะซิว
306)
ธมฺมวโร
หนองสลักได
307)
อานีโต
สระด่าน
308)
สิริจนฺโท
สองเขตสามัคคี
309)
ฌานวโร
ชีสุขเกษม
310)
ธมฺมกาโม
ทุ่งตลิ่งชัน
311)
อจโล
มณีวรรณ
312)
สุหสฺโช
โพธิ์ทองเจริญ
313)
สุวณฺโณ
วิมลโภคาราม
314)
สิริธมฺโม
บรรหารแจ่มใส
315)
ธีรปญฺโญ
ป่าเลไลยก์วรวิหาร
316)
อุทาโน
หนองปลากระดี่
317)
สญฺญโม
ไชยนาราษฎร์
318)
ฐิตปญฺโญ
สามจุ่น
319)
อานนฺโท
ชีธาราม
320)
โรจนธมฺโม
ชีปะขาว
321)
ปญฺญาวโร
บางสาม
322)
ตนฺติปาโล
โภคาราม
323)
ปโชโต
สระหลวง
324)
สญฺญโต
นันทวัน
325)
สุจิณฺโณ
เขากำแพง
326)
ปสาโท
มเหยงคณ์
327)
อคฺคปญฺโญ
บางซอ
328)
จิรวฑฺฒโน
บ้านสันดอน
329)
กิตฺติสาโร
ท่าเจริญ
330)
ธมฺมวุฑฺโฒ
หนองหลวง
331)
สีลภูสิโต
การ้อง
332)
วิวิตฺโต
น้ำพุ
333)
สีลเตโช
หัวกลับ
334)
กนฺตธมฺโม
เขาพระ
335)
เตชวโร
รางบัว
336)
เขมวีโร
ร่มโพธิ์ทอง
337)
จกฺกวโร
อัมพวัน
337 รายการ / 7 หน้า
4
5
6
7