พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1605
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21476
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997674
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สุจิตฺโต
วัดลำพญา
52)
โชติธมฺโม
วัดดอนสามสิบ
53)
อาสโภ
วัดประชาราษฎร์บำรง
54)
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
55)
สีลวฑฺฒโน
วัดสรรเพชญ
56)
ปุญฺญวฑฺฒโน
วัดศรีมหาโพธิ์
57)
โกวิโท
วัดโคกเขมา
58)
พฺรหฺมญาโณ
วัดโคกเขมา
59)
สุทสฺสโน
วัดพุทธธรรมรังษี
60)
สุริยรํสี
วัดใหม่สุคนธาราม
61)
จิตฺตกาโร
วัดห้วยพลู
62)
กิตฺติชโย
วัดละมุด
63)
ฐิตาโภ
วัดลัฏฐิวนาราม
64)
อุปสนฺโต
วัดรางปลาหมอ
65)
วรสาโร
วัดเสนหา
66)
อตฺตสุโภ
วัดกำแพงแสน
67)
วิสุทฺโธ
วัดธรรมศาลา
68)
สุเมโธ
วัดบางพระ
69)
สนฺตมโน
วัดบางหลวง
70)
ธมฺมธโช
วัดท้องไทร
71)
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
72)
สิริชโย
วัดโคกเขมา
73)
ธมฺมธีโร
วัดหนองกระโดน
74)
ปภสฺสโร
วัดเกาะวังไทร
75)
สุทฺธิเสวี
วัดบางพระ
76)
มหาลาโภ
วัดหนองดินแดง
77)
อนาลโย
วัดสรรเพชญ
78)
ปิยธมฺโม
วัดสำโรง
79)
จิตฺตสํวโร
วัดบางหลวง
80)
ปภสฺสโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
81)
สงฺฆรกฺขิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
82)
สญฺญโม
วัดตุ๊กตา
83)
สมจิตฺโต
วัดไทยาวาส
84)
คุณวนฺโต
วัดโคกเขมา
85)
ฐานธมฺโม
วัดโฆสิตาราม
86)
อรุโณ
วัดห้วยจระเข้
87)
อภิเขฏฺโฐ
วัดไร่ขิง
88)
วิชิโต
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
89)
ฐิตจิตโต
วัดบอนใหญ่
90)
กิตฺติสาโร
วัดวังน้ำขาว
91)
ญาณวิชโญ
วัดบ้านหลวง
92)
ปญฺญาทีโป
วัดคลองคูเมือง
93)
จิรวํโส
วัดทัพยาวท้าว
94)
ยสินฺธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
95)
จารุธมฺโม
วัดไผ่สามตำลึง
96)
สุจิตฺโต
วัดบ้านยาง
97)
ยโสธโร
วัดท่ากระชับ (ธ)
98)
ตถาวาที
วัดบางหลวง
99)
ยโสธโร
วัดใหม่สุคนธาราม
100)
สนฺตจิตฺโต
วัดห้วยจระเข้
342 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5