พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1125
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17176
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993374
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สิกฺขาสโภ
วัดสำโรง
102)
เขมปญฺโญ
วัดบ่อน้ำจืด
103)
โรจนพโล
วัดห้วยจระเข้
104)
กิตฺติวณฺโณ
วัดลานคา
105)
มุทุจิตฺโต
วัดหนองกระโดน
106)
อสโม
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
107)
มหาวีโร
วัดลำพญา
108)
คงฺควณฺโณ
วัดไทร
109)
ธมฺมิโก
วัดลานตากฟ้า
110)
ธมฺมปาโล
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
111)
โชติปญฺโญ
วัดทัพหลวง
112)
โชติญาโณ
วัดทัพหลวง
113)
กิตฺติสีโล
วัดบางช้างใต้
114)
นารโท
วัดสว่างชาติประชาชำรุง
115)
อตฺชวโร
วัดเทพนิมิต
116)
อภิปุญฺโญ
วัดจินดาราม
117)
พุทฺธิสาโร
วัดดอนยายหอม
118)
สีลสุทฺโธ
วัดลาดหญ้าแพรก
119)
ชยธมฺโม
วัดหนองกระทุ่ม
120)
อาทโร
วัดลำเหย
121)
เตชวโร
วัดบางภาษี
122)
อาภากโร
วัดนิยมธรรมวราราม
123)
สํวโร
วัดดอนตูม
124)
อภิปุญฺโญ
วัดลานคา
125)
วิมโล
วัดตาก้อง
126)
โกวิโท
วัดโคกพระเจดีย์
127)
ทินฺนวํโส
วัดโพรงมะเดื่อ
128)
ฐานุตฺตโร
วัดงิ้วราย
129)
ฐานปญฺโญ
วัดสุขวัฒนาราม
130)
อคฺคจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
131)
สุมงฺคโล
วัดจินดาราม
132)
กลฺยาณธโร
วัดหนองปลาไหล
133)
ฐิตโสมนสฺโส
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
134)
ธมฺมครุโก
วัดญาณเวศกวัน
135)
วราภิญฺโญ
วัดหนองเสือ
136)
ฐิตเปโม
วัดตุ๊กตา
137)
โฆสธมฺโม
วัดกกตาล
138)
วิปุโล
วัดท่าใน
139)
ฐานวุฑฺโฒ
วัดพระงาม
140)
ชยสิทฺโธ
วัดท่าเสา
141)
สุธีโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
142)
ฐานวโร
วัดห้วยจระเข้
143)
เตชปญฺโญ
วัดพระปฐมเจดีย์
144)
สิริปุญฺโญ
วัดลาดหญ้าแพรก
145)
เมตฺตจิตฺโต
วัดโพรงมะเดื่อ
146)
มหาลาโภ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
147)
ฐานสิริ
วัดวังน้ำขาว
148)
เขมเสฏฺโฐ
วัดพระปฐมเจดีย์
149)
ฐิตมโน
วัดลาดหญ้าแพรก
150)
ภูมิโฆสโก
วัดห้วยจระเข้
342 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6