พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
534
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19038
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995236
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อธิปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
152)
อภิญาโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
153)
สิริธโร
วัดพระปฐมเจดีย์
154)
จารุมโย
วัดหนองกระโดน
155)
ฐิตวุฑฺฒิ
วัดวังตะกู
156)
สิริสุทฺโธ
วัดเสถียรรัตนาราม
157)
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนยายหอม
158)
ปิยสีโล
วัดดอนเสลา
159)
สุขปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
160)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
161)
ภูมิวํโส
วัดพระปฐมเจดีย์
162)
อธิจิตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
163)
อิทฺธิญาโณ
วัดพระงาม
164)
สฺยามปาลี
วัดพระปฐมเจดีย์
165)
ปภากโร
วัดม่วงตารศ
166)
ถิรโสภโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
167)
มหาปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
168)
ภทฺทาจาโร
วัดพระปฐมเจดีย์
169)
สุทฺธิเมธี
วัดพระปฐมเจดีย์
170)
ปภากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
171)
ญาณสุภโณ
วัดห้วยจระเข้
172)
สุขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
173)
ธมฺมวโร
วัดท่าพูด
174)
อภิสาโร
วัดเสนหา
175)
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
176)
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
177)
วิชโย
วัดศีรษะทอง
178)
ปิยปุตฺโต
วัดพระปฐมเจดีย์
179)
กตปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
180)
พุทฺธิรํสี
วัดปรีดาราม
181)
อินฺทปญฺโญ
วัดพระปฐมเจดีย์
182)
จิตฺตรกฺขิโต
วัดพระปฐมเจดีย์
183)
ภูริปญฺโญ
วัดบางหลวง
184)
ปณฺฑิโต
วัดโพรงมะเดื่อ
185)
อติสุโภ
วัดศีรษะทอง
186)
ปญฺญาลาภี
วัดพระปฐมเจดีย์
187)
จิรตฺถิโก
วัดพระปฐมเจดีย์
188)
สิริเมโธ
วัดไร่ขิง
189)
คุณากโร
วัดงิ้วราย
190)
สุจิตฺโต
วัดสระสี่มุม
191)
วิชฺชากโร
วัดพระปฐมเจดีย์
192)
อติวิชโย
วัดพระปฐมเจดีย์
193)
ปริปุณฺโณ
วัดพระปฐมเจดีย์
194)
จนฺทมาโร
วัดลาดหญ้าแพรก
195)
กิตฺติธโร
วัดตาก้อง
196)
ธีรวํโส
วัดพระงาม
197)
วรธมฺโม
วัดศีรษะทอง
198)
วรเมธี
วัดสาลวัน
199)
ฐานวโร
วัดห้วยจระเข้
200)
ฐานวโร
วัดไร่เกาะต้นสำโรง
342 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6
7