พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1648
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21519
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997717
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
จกฺกวโร
วัดบางหญ้าแพรก
52)
สีลสุทฺโธ
วัดราษฎร์บำรุง
53)
สนฺติกโร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
54)
วรธมฺโม
วัดกระโจมทอง
55)
วชิราวุโธ
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
56)
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
57)
สิริปญฺโญ
วัดแหลมสุวรรณาราม
58)
ปิยธมฺโม
วัดใต้บ้านบ่อ
59)
ฐานวํโส
วัดบางปลา
60)
ปสนฺนธมฺโม
วัดคลองครุ
61)
ปุญญฺกาโม
วัดทองธรรมิการาม
62)
สุธีรสีโล
วัดชีผ้าขาว
63)
ยสวฑฺฒโก
วัดสุทธิวาตวราราม
64)
ลทฺธคุโณ
วัดโรงเข้
65)
ภูติกโร
วัดเจษฎาราม
66)
จิตฺตานุรกฺโข
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
67)
ฉนฺทวํโส
วัดบางปิ้ง
68)
จกฺกวํโส
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
69)
ธมฺมปาโล
วัดเจษฎาราม
70)
ขนฺติโก
วัดนางสาว
71)
อคฺควฑฺฒโน
วัดตึกมหาชยาราม
72)
ปุญญพโล
วัดสุทธิวาตวราราม
73)
ปิยโก
วัดเกตุมดีศรีวราราม
74)
กิตฺติสาโร
วัดโสภณาราม
75)
ชยสุนฺทโร
วัดสุนทรสถิต
76)
อธิปุญฺโญ
วัดนาโคก
77)
ปญฺญาทีโป
วัดบางปิ้ง
78)
เตชพโล
วัดชีผ้าขาว
79)
ฐานิโย
วัดศิริมงคล
80)
สนฺตจิตฺโต
วัดเกตุมดีศรีวราราม
81)
ปภงฺกโร
วัดนาโคก
82)
อนาลโย
วัดปัจจันตาราม
83)
ธมฺมวํโส
วัดยกกระบัตร
84)
สิริธมฺโม
วัดศรีสินมา
85)
ธมฺมโชโต
วัดดอนไก่ดี
86)
ชิตมาโร
วัดโกรกกราก
87)
สิรินฺธโร
วัดโกรกกราก
88)
ฐิตสํวโร
วัดนางสาว
89)
พรหฺมสโร
วัดสุทธิวาตวราราม
90)
ปณฺฑิโต
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
91)
ฐิรธมฺโม
วัดเกตุมดีศรีวราราม
92)
เขมจารี
วัดกาหลง
93)
จนฺทวณฺโณ
วัดบางปิ้ง
94)
โอภาโส
วัดเกตุมดีศรีวราราม
95)
จนฺทวํโส
วัดบางปิ้ง
96)
รติธโร
วัดศรีวนาราม
97)
ฉนฺทกุโล
วัดหนองนกไข่
98)
ญาณทีโป
วัดบางหญ้าแพรก
99)
สุทฺธจิตฺโต
วัดอ้อมน้อย
100)
ธมฺมคุโณ
วัดเจษฎาราม
115 รายการ / 3 หน้า
1
2
3