พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
1243
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19694
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100188
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
451)
รติโก
วัดหัวสะพาน
452)
โชติธมฺโม
วัดบ้านดอน
453)
ปรทโส
วัดสว่างอารมณ์
454)
ปภสฺสโร
วัดพรหมนิมิต
455)
ยสปาโล
วัดเทพประดิษฐ์
456)
จนฺทาโก
วัดเทพประดิษฐ์
457)
จารุวณฺโณ
วัดป่าประชานิมิต
458)
สิริธโร
วัดโนนดินแดงเหนือ
459)
จนฺทสุทฺโธ
วัดสระบัว
460)
ปิยทสฺโส
วัดประทุมเมศ
461)
กิตติสาโร
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
462)
ปวโร
วัดสอนใหม่
463)
ฐิตธมฺโม
วัดธาตุ
464)
ฐาตุกาโม
วัดหนองพะอง
465)
ธมฺมวโร
วัดเทพนิมิตร
466)
ธมฺมนนฺโท
วัดโคกตาพรม
467)
ถิรจิตฺโต
วัดหนองมดแดง
468)
ถาวโร
วัดโคกเพชร
469)
จารุธมฺโม
วัดบ้านขาม
470)
จนฺทโก
วัดศิริมงคล
471)
จนฺทวํโส
วัดสายโท 4 ใต้
472)
กลฺยาโน
วัดร่องมันเทศ
473)
กลฺยาโณ
วัดอัมพวัน
474)
อภินนฺโท
วัดบ้านยาง
475)
ปภาโส
วัดโคกชุม
476)
ขนฺติโก
วัดแจ้งสมรทศ
477)
กุลสลจิตฺโต
วัดสุภโสภณ
478)
กิตฺติสาโส
วัดยาง
479)
กนฺตสีโร
วัดเย้ยปราสาท
480)
จนฺทสุวัณโณ
วัดที่พักสงฆ์บ้านน้ำอ้อม
481)
กิตฺติธโร
วัดเจริญนิมิต
482)
กิตติสัทโท
วัดโพธิ์ย้อย
482 รายการ / 10 หน้า
7
8
9
10