พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
435
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26783
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002981
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ปสิทฺธิโก
สายตะกู
102)
ปสิทฺธิโก
สันติธรรมาวาส
103)
เทวธมฺโม
สิริมงคล
104)
รกฺขิธมฺโม
เสลา
105)
วิสุทธิสาโร
ประทุมทอง
106)
รตนวญฺโณ
บ้านถนน
107)
วิสุทฺโธ
หนองสองห้อง
108)
สิริจนฺโท
อุดมมงคลชัย
109)
ธีรปญฺโญ
โคกสิงห์
110)
กลฺยาโณ
ศิริสุขาราม
111)
อคฺคปญฺโญ
บ้านดอนแก้ว
112)
รตนโชโต
บ้านหว้า
113)
ทินฺนนวโร
ทุ่งสว่างวนาราม
114)
กิตฺติปาโล
สำโรงราษฎร์สามัคคี
115)
กนฺตธมฺโม
ซับสมบูรณ์
116)
นาถกโร
หนองสะแกกวน
117)
คุเณสุโก
บ้านตะโก
118)
สนฺตจิตฺโต
สุภโสภณ
119)
อินฺทสโร
ธรรมประสิทธิ์
120)
ปญฺญาวชิโร
โนนเมืองไผ่
121)
จิตธมฺโม
โนนค้อ
122)
ปญฺญาธโร
บุญช่วย
123)
สุเมโธ
หนองเสม็ด
124)
กตสาโร
กลาง(นางรอง)
125)
มหาคุโณ
เลียบ
126)
จิรธมฺโม
ป่าบ่อทอง
127)
สุเมโธ
สำโรง
128)
อโสโก
สว่างอารมณ์
129)
รกฺขิตญาโณ
ป่าตะครองใต้
130)
ปณฺฑิโต
สุวรรณาราม
131)
ญาณโสภโณ
สำราญราษฎร์
132)
สชีโว
ตาไก้พลวง
133)
เตชปญฺโญ
ชุมแสง
134)
พุทฺธิสาโร
เจริญนิมิต
135)
มหาญาโณ
แสลงโทน
136)
อคฺคจิตฺโต
หนองกะทิง
137)
ธนปาโล
โพธิ์คงคา
138)
จารุธมฺโม
ศรีสำโรง
139)
สุทสฺสโน
สวัสดี
140)
สุนฺทโร
ป่าหนองปรือ
141)
ธมฺมาวุโธ
โคน
142)
ปญฺญาสาโร
โนนสำราญ
143)
ญาณทีโป
สระจันทร์
144)
อาภสฺสโร
เกาะแก้ว
145)
สุรปญฺโญ
ทุ่งสว่าง
146)
ยตินฺธโร
หนองพลวง
147)
อินฺทปญฺโญ
บ้านโจด
148)
เขมวีโร
ทรงศิลา
149)
สิริสาโร
ขาชันโลง
150)
ถิรคุโณ
กระทิง
482 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6