พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
739
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28689
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075193
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
รติโก
วัดฬุวรารณาราม
152)
ขุนฺติจิตฺโต
วัดหนองไผ่น้อย
153)
ชนฺติธโร
วัดบ้านตะโก
154)
ธนวํโส
วัดหนองพลวง
155)
ทีปวํโส
วัดโนนดินแดงใต้
156)
ธมฺมธโร
วัดมงคลนิมิตร
157)
ปิยวณฺโณ
วัดโพธิ์ย้อย
158)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านยาง
159)
คุตฺตวฑฺฒโน
วัดหนองกก
160)
ฐานวีโร
วัดสว่างบูรพา
161)
ญาณวีโร
วัดป่าบ้านกรวด
162)
ปวโร
วัดหนองจิก
163)
สุภทฺโท
วัดป่าเลไลย์
164)
ปญฺญาธโร
วัดโคกสว่าง
165)
ตปสีโล
วัดอัมพวัน
166)
สญฺญจิตฺโต
วัดวารีมุขาราม
167)
สมจิตฺโต
วัดหนองปรือ
168)
จนฺทวํโส
วัดหนองนกเกรียน
169)
กตสาโร
วัดหนองไผ่น้อย
170)
สมจิตฺโต
วัดดงยายเภา
171)
สมาจาโร
วัดบ้านดอน
172)
อภิปุณฺโณ
วัดบ้านปราสาท
173)
จนฺทสาโร
วัดหนองไผ่น้อย
174)
สิริธมฺโม
วัดบ้านหัวถนน
175)
ปญฺญาธโร
วัดร่องมันเทศ
176)
ปุญฺญกาโม
วัดราษฎร์รังสรรค์
177)
ยโสธโร
วัดหนองปรือพวงสำราญ
178)
ตนฺติปาโล
วัดสี่เหลี่ยม
179)
สิทฺธิพโล
วัดวิชัยศิริมงคล
180)
ฐานตฺตโร
วัดสุภโสภณ
181)
จารุธมฺโม
วัดบ้านดอน
182)
ธมฺมธโร
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
183)
ปภสฺสโร
วัดป่ายบ้านปลาย
184)
ญาณวุโธ
วัดชัยศรี
185)
สิริธโร
วัดประชาสวัสดิ์วนาราม
186)
วิริโย
วัดหนองบัว
187)
สุวิโร
วัดโคกสมบูรณ์
188)
จนฺทวํโส
วัดธรรมถาวร
189)
สิริภทฺโท
วัดบ้านตาเสา
190)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดทรงศิรินาวาส
191)
ปภาโส
วัดบ้านโกรกขี้หนู
192)
สีลวฑฺฒโน
วัดบัวถนน
193)
คุณยุตฺโต
วัดขุนก้อง
194)
นริสฺสโร
วัดสามัคคี
195)
วิโรจโน
วัดหนองพลวง
196)
กมฺมสุทฺโธ
วัดวารีมุขาราม
197)
กิตฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม
198)
ปัญฺญาวโร
วัดหัวสะพาน
199)
วรจิตฺโต
วัดสุภัทบูรพาราม
200)
ปญฺญาวชิโร
วัดประชานิมิต
482 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7