พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
997
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11205
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023390
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
จณฺฑมิตฺโต
วัดป่าธรรมสถานเมืองฝ้าย
202)
ถาวรจิตฺโต
วัดบ้านพลวง
203)
จกฺกวโร
วัดใหม่เรไรทอง
204)
จิตฺตสาโร
วัดทองธรรมชาติ
205)
ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านพระครูน้อย
206)
สุทฺธสีโล
วัดชุมพลมณีรัตน์
207)
จิรสุโภ
วัดชุมแสง
208)
อานนฺโท
วัดบ้านโคกปราสาท
209)
สิริสาโร
วัดบ้านด่าน
210)
มหิสฺสโร
วัดมุนีรัตนาราม
211)
รตนโชโต
วัดชัยมงคล
212)
อภิญาโณ
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
213)
รวิวํโส
วัดหนองจิก
214)
กิตฺติญาโณ
วัดบัวถนน
215)
จนฺทโก
วัดช่างหิน
216)
โอปายิโก
วัดสำนักสงฆ์บ้านประทัดบุ
217)
สญฺญโม
วัดกลาง
218)
วรปญฺโญ
วัดสุขสำราญ
219)
สุขิโต
วัดโคกไม้แดง
220)
สิริภทฺโท
วัดจรอกใหญ่
221)
ปญฺญาธโร
วัดโคกเพชร
222)
จนฺทธมฺโม
วัดธรรมธิราราม
223)
จิตฺตธมฺโม
วัดบ้านตะโคง
224)
จนฺทปาโมชฺโช
วัดสุภโสภณ
225)
กิตฺติวีโร
วัดกลาง(นางรอง)
226)
คุณธาโร
วัดกลาง (พระอารามหลวง)
227)
อภินนฺโท
วัดบุตาวงษ์
228)
กิตฺติวณฺโณ
วัดสุกาวาส
229)
ธีรวชิโร
วัดกลาง
230)
อุตฺตรภทฺโท
วัดหงส์รัตนาราม
231)
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
232)
สิริจนฺโท
วัดชัยมงคลวนาราม
233)
วิปุโล
วัดเกาะแก้ว
234)
ฐิตปญฺโญ
วัดกลาง(นางรอง)
235)
เขมโก
วัดสะเดา
236)
ฐิตธมฺโม
วัดโคกสนวน
237)
ญาณวโร
วัดบ้านยางทะเล
238)
กิสฺสโร
วัดตากองสระกลาง
239)
นรินโท
วัดป่าเลไลย์
240)
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านดอน
241)
ธมฺมทินฺโน
วัดอุทยาวาส
242)
จิตฺตสํวโร
วัดกลาง(พระอารามหลวง)
243)
จันทปญฺโญ
วัดบ้านตาเสา
244)
ชวนินฺโท
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
245)
สิริชโย
วัดกลาง(พระอารามหลวง)
246)
สิรินฺธโร
วัดดงบัง
247)
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านยาง
248)
ขนฺติสาโร
วัดอัมพวันหนองม่วง
249)
คุณญาโณ
วัดสำโรง
250)
จนฺทวํโส
วัดบ้านโคกเหล็ก
482 รายการ / 10 หน้า
2
3
4
5
6
7
8