พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
43
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11240
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023425
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
ปญฺญาธโร
วัดบ้านสะแกซำ
252)
อินทฺวชิรเมธี
วัดป่าหนองปรือ
253)
วิชโย
วัดโนนสุ่งสว่าง
254)
ปสุโต
วัดหัวช้างหนองเชือก
255)
ปญฺญาธโร
วัดแสลงโทน
256)
อภโย
วัดตาพระ
257)
ฉนฺทธมฺโม
วัดวังปลัด
258)
จนฺทโชโต
วัดบ้านงิ้ว
259)
มนฺตชาโต
วัดที่พักสงฆ์แสงจันทร์
260)
วชิรวํโส
วัดประชานิรมิต
261)
อภิชาโน
วัดบ้านหนองกับ
262)
โสภณปญฺโญ
วัดป่าละหานทราย
263)
มหาปุญฺโญ
วัดหนองตะคร้อ
264)
ฐานุตฺตโม
วัดป่าสมบูรณ์ธรรมาราม
265)
ธีรวํโส
วัดศรีสง่าวนาราม
266)
ติกฺขปญฺโญ
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
267)
โชติโก
วัดชนะตาราม
268)
สุมังคโล
วัดป่าลานหินตัด
269)
อนาลโย
วัดหนองตราดน้อย
270)
ฐานงฺกโร
วัดท่าเรียบ
271)
ปภากโร
วัดหนองนกเกรียน
272)
สุจิณฺโณ
วัดนิคมเขต
273)
ปภากโร
วัดสนวนนอก
274)
อหึสโก
วัดบ้านปราสาท
275)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
276)
ธมฺมมิโก
วัดเมืองฝ้าย
277)
อริยวํโส
วัดดงบัง
278)
รตินฺธโร
วัดหนองมดแดง
279)
ปโมทิโต
วัดกลางพระอารามหลวง
280)
สิทธิโก
วัดโศกกฐิน
281)
ฌานวโร
วัดตูมน้อย
282)
สิริจนฺโท
วัดหนองบัวเจ้าป่า
283)
มหาวีโร
วัดคลองหินนอก
284)
ปวิชฺโช
วัดหนองไผ่น้อย
285)
ยติกโร
วัดหนองสองห้อง
286)
ยโสธโร
วัดประชาเนรมิต
287)
ทีปธมฺโม
วัดบ้านแสลงพัน
288)
อุตฺตโม
วัดหนองเหล็ก
289)
ปิยาจาโร
วัดตรีพัฒนาราม
290)
ปภสฺสโร
วัดเขารัตนธงไชย
291)
ปคุโณ
วัดประชานิมิต
292)
กิตติธโร
วัดหนองเพิก
293)
สิริมงฺคโล
วัดมะค่ากระสังข์
294)
ญาณกโร
วัดดงใหญ่พัฒนา
295)
ปุญฺญาคโม
วัดบ้านจอม
296)
ปญฺญาววชิโร
วัดบ้านชุมแสง
297)
จิตฺตสํวโร
วัดหนองตาด
298)
โชติโก
วัดดอนมนต์
299)
นาควโร
วัดปราสาททอง
300)
โสภโณ
วัดโพธาราม
482 รายการ / 10 หน้า
3
4
5
6
7
8
9