พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
974
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12676
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988874
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ปภงฺกโร
วัดคู่สี่วนาราม
52)
ปวโร
วัดกฮาดน้อย
53)
สุขกาโม
วัดราษฎร์สามัคคี
54)
ฐานุตฺตโร
วัดสุทธิวนาราม
55)
รกฺขิโต
วัดจูมแพง
56)
โชติธมฺโม
วัดศรสม
57)
อคฺคธมฺโม
วัดบึงชวน
58)
อคฺคปญฺโญ
วัดสัมพันธ์
59)
ญาณวโร
วัดตะโกทองวนาราม
60)
จารุวณฺโณ
วัดสำราญ
61)
โชติโก
วัดหนองขาม
62)
สุตธมฺโม
วัดบุ่งเวียนวนาราม
63)
ถาวโร
วัดลุมพินี
64)
จิตฺตปญฺโญ
วัดวังตาลาดสมบูรณ์
65)
จารุธมฺโม
วัดทรงศิลา
66)
ธีรปญฺโญ
วัดโนนสังข์สามัคคี
67)
มหาสกฺโก
วัดศิลาเขต
68)
ชยธมฺโม
วัดหนองบัวแดงวรนาราม
69)
จิตญาโณ
วัดซับใหญ่พัฒนา
70)
โชติวโร
วัดหนองผักหลอด
71)
ธมฺมภรโณ
วัดถ้ำเขาเจดีย์
72)
ฐิตเมโธ
วัดชัยชนะ
73)
โสภณเกษมวชิร
วัดวังอุดม
74)
ธมฺมธโร
วัดคลองไทร
75)
วชิรญาโณ
วัดสวรรคงคา
76)
เตชวโร
วัดคอนสารวนาราม
77)
กตปุญฺโญ
วัดสายทอง
78)
ขนฺติวโร
วัดประดู่คงคาวนารวม
79)
สนฺตกาโย
วัดโนนแต้
80)
ธมฺมทีโป
วัดบ้านโนนศรีทอง
81)
สิริธมฺโม
วัดน้อยพัฒนาราม
82)
โชติปญฺโญ
วัดอรัญวิเวก
83)
อริยปญฺโญ
วัดสวรรคงคา
84)
จารุวํโส
วัดโนนทอง
85)
จิวถุโร
วัดท่าแขก
86)
สิทธิญาโณ
วัดหนองโดนเทพนิมิต
87)
จิตฺตปาโล
วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม
88)
ปญฺญาธโร
วัดประจิม
89)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสายตะคลอง
90)
สีลพโล
-
91)
โชติโก
วัดสระทอง
92)
เขมรโต
วัดท่าศาลา
93)
อหิงํสโก
วัดซับรวงไทร
94)
ฐิตธมฺโม
วัดชีลองกลาง
95)
ขนฺติพโล
วัดป่าบ้านก่าน
96)
ปภสฺสโร
วัดทุ่งสว่าง
97)
ปญฺญาวีโร
วัดสมสะอาด
98)
ทนฺตจิตฺโต
วัดโค้งขนัน
99)
ชวนปญฺโญ
วัดคลองงูเหลือม
100)
ปสาโท
วัดหัวหนอง
403 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5