พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
1752
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24665
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000863
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สุนฺทโร
กุดตาลาด
102)
คุณสาโส
หรดี
103)
อตุโล
บ้านทุ่งลุย
104)
ฐิตปญฺโญ
ทรงศิลา
105)
สิริ?ปญฺโญ?
บ้าน?โปร่ง?หนอง?นาย?อู?
106)
ชาคโร
อุดรนพพาลัย
107)
กิตฺติโสภโณ
ขสีนต์กัญญาวนาราม
108)
จิตฺตธมฺโม
นาผักเสียน
109)
คุตฺตธมฺโม
หนองยางพัฒนา
110)
โสภณปญฺโญ
หนองจันทิ
111)
อติสุนทฺโร
ทุ่งสว่าง
112)
กนฺตวโร
กลางหมื่นแผ้ว
113)
ธีรปญฺโญ
โปร่งคลอง
114)
วชิรญาโณ
ป่าชัยมงคล
115)
สุขิโต
ใหม่โนนเมือง
116)
จนทวณโณ
ชัยภูมิวนาราม
117)
ปภากโร
ตาลนาแซง
118)
พลญาโณ
บ้านโนนดู่พัฒนา
119)
ญาณเมธี
อัมพา
120)
อภิปุญฺโญ
บ้านโสกรัง
121)
อธิปญฺโญ
สีชมภู
122)
ฐิตนาโถ
หนองสองห้อง
123)
สุขิโต
ราษฎร์สามัคคี
124)
ญาณฐิโต
เขากำแพง
125)
สีลเตโช
ผสม
126)
กตปุญฺโญ
ภูเขาทอง
127)
จนฺทวณฺโณ
หนองเตะครอง
128)
ฐิตธมฺโม
บริบูรณ์
129)
จกฺกธมฺโม
ศรีบุญเรือง
130)
ยสวฑฺฒโน
ชัยภูมิพิทักษ์
131)
จตฺตมโล
ชัยบาล
132)
เขมจาโร
โพธิ์ศรี
133)
ธีรปญฺโญ
พรมใต้
134)
เทวธมฺโม
โพธิ์ตาล
135)
พุทฺธสีโล
สามัคคี
136)
อภินนฺโท
นายางกลัก
137)
ปริปุณฺโณ
ชัยคุณาราม
138)
สุจิตฺโต
บ้านหลังสน
139)
ธมฺมิโก
ไผ่เงินวนาราม
140)
กตปุญฺโญ
วิเชียรธรรมาราม
141)
จนฺทวํโส
ที่พักสงฆ์ป่าวิปัสสนาไทรทอง
142)
ชยธมฺโม
ศิลามหาธาตุ
143)
กลฺยาโณ
ศาลาวรรณ
144)
สมจิตฺโต
หนองสังข์
145)
วิมุตโต
หนองคูพัฒนา
146)
ชาติชโย
หนองจาน
147)
ฐิตญาโณ
ซับใหญ่พัมนา
148)
สมฺปุณฺโณ
โกรกตาแป้น
149)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
โนนสูงสะอาด
150)
วรจิตโต
โกรกกุลา
423 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6