พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1569
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26317
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002515
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ธัมมภรโณ
ถำเขาเจดีย์
152)
ตปสีโล
ศาลาทรง
153)
ปญฺญาวชิโร
เขต
154)
ปภาโส
สังวาลย์ราษฎร์บำรุง
155)
สุธีโร
ทุ่งว่าง
156)
ฐานุตฺตโร
พุทธมงคลวนาราม
157)
กนฺตปญฺโญ
โพธิ์ห้วยหวาย
158)
สิริมงฺคโล
ป่าศิลางาม
159)
ฐานวุฑฺโฒ
นครบาล
160)
ธมฺมวโร
ราศี
161)
โสภณจิตฺโต
บึงชวน
162)
มหาลาโภ
โนนสะอาด
163)
สุนฺทโร
ราษฏร์สามัคคี
164)
สิรินฺธโร
สว่างนามน
165)
ชินวโร
ลาดน้อย
166)
โชติวโร
หนองหลอด
167)
ฐิตมโน
ทักษิณ
168)
ถิรปญฺโญ
ละหานค่าย
169)
มหิสฺสโร
เพชรภูมิสุวรรรวราราม
170)
เตชธมฺโม
อรุณรังษี บ้านแซงวัวชน
171)
ปริญฺญาโณ
หนองประดู่
172)
จิรวฑฺฒนเมธี
ไพรีพินาศ
173)
อภิปุญฺโญ
มัชฌิมาวาส
174)
จนทสาโร
กำแพง
175)
วรปญฺโญ
บึงชวน
176)
ปริสุทฺโธ
โคกสว่าง
177)
ปิยธโร
ชัยภูมิวนาราม
178)
ปภาโส
อุดรนพพาลัย
179)
เตชปญฺโญ
ปทุมชาติ
180)
วรวุฑฺโฒ
ศิริพงษาวาส
181)
วชิรวํโส
ไพรีพินาศ
182)
เกสโร
หนองโดน
183)
สุทฺธจิตฺโต
ชัยมาลา
184)
ฐานวีโร
ยางเกียวแฝก
185)
สนฺตกาโย
โนนแต้
186)
ยุทฺธชโย
อัมพา
187)
สนฺตมโน
นครบาล
188)
จตฺตภโย
บึงบริบูรณ์
189)
ปญฺญาวชิโร
ชัยภูมิวนาราม
190)
กนฺตปญฺโญ
ทรงศิลา
191)
กิตฺติปุญฺโญ
นรเทพหนองขาม
192)
สมิทฺธาโภ
ภูมิรัตนาราม
193)
กตปุญฺโญ
ทองคำพิง
194)
จารุวณฺโณ
ซับสายออ
195)
กิตฺติญาโณ
ศรีสวัสดิ์บรรพต
196)
โสภณจิตฺโต
หนองแวง
197)
สุธมฺโม
วังก้านเหลือง
198)
สุรวํโส
ห้วยหินฝน
199)
ธีรงฺกุโร
พายัพซับใหญ่
200)
ชิตมาโร
บ้านคลองงูเหลือม
423 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6
7