พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1754
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24667
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000865
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
551)
สุทฺธจิตฺโต
สลักใด
552)
ปริปุณโณ
ผักขะ
553)
ธีรงฺกุโร
กันทรอมใต้
554)
สุธีโร
วัดอีเซ
555)
จิรธมฺโม
มัคคาพัฒนาราม
556)
มหิสฺสโร
อุภัยคาม
557)
ชยาวุฑฺโฒ
วัดหนองบัว
558)
อุตฺตโม
บ้านหนองผือ
559)
อนาลโย
หนองกก
560)
กุสฺลจิตฺโต
วัดจังกระดาน
561)
จารุวณฺโณ
ยางกลาง
562)
อภินนฺโท
ศรีอุทุมพร
563)
จรณธมฺโม
หนองอิไทย
564)
ฐานุตฺตโร
คูเมือง
565)
เขมจาโร
วัดบ้านแดง
566)
อุตฺตมธมฺโม
วัดประชานิมิต
567)
ขนฺติธมฺโม
วัดบ้านหยอด
568)
ฐิติวํโส
บ้านกู่
569)
มหาปญฺโญ
มหาพุทธาราม
570)
กตปุญฺโญ
บ้านซ่ง
571)
อคฺคธมฺโม
น้ำอ้อม
572)
วิธโย
อัมพวัน
573)
จารุวณฺโณ
ตรีสุวรรณาราม
574)
กตธมฺโม
หนองโง้ง
575)
ขนฺติโก
บ้านโสน
576)
อคฺคธมฺโม
วิสุทธิโสภณ
577)
วิโรจโน
บ้านขะยูง
578)
ปภสฺสโร
วัดศรีธงทอง
579)
จิรสุโภ
คำครตา
580)
อจโล
สว่างอารมณ์
581)
กตปุญโญ
บ้านผือมอญ
582)
ฐานรโต
บ้านดูน
583)
จนฺทธมฺโม
วัดคูสระ
584)
กนฺตสีโล
สวาสดิ์
585)
วรขนฺโธ
ตาเบ๊าะเกษมงคล
586)
อภิวณฺโณ
โพธาราม
587)
ฐานิสฺสโร
คึมยาว
588)
เขมกาโร
นาเวียง
589)
ปริปุณฺโณ
หนองแข้
590)
จิรสุโภ
วัดอุตมังคลาราม
591)
ถิรธมฺโม
คำศิริ
592)
อาทโร
สีสุก
593)
อินฺทปญฺโญ
โคกสว่าง
594)
อิสฺสรธมฺโม
ป่าหนองบก
595)
ติกฺขญาโณ
เมืองน้อย
596)
อนุตฺตโร
นางกว่าง
597)
สุเมโธ
ลุมพุก
598)
อธิปญฺโญ
หนองตาไก้
599)
สุเมธโส
บ้านตัง
600)
ธมฺมธโร
นาห่อม
714 รายการ / 15 หน้า
9
10
11
12
13
14
15