พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1639
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21510
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997708
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
อานนฺโท
วัดวิสุทธิโสภณ
52)
สุจิตฺโต
วัดบ้านเทิน
53)
เทวธมฺโม
วัดจานเลียว
54)
ปุณฺณรตโน
วัดโนนลาน
55)
โกวิโท
วัดหนองกก
56)
ชวโน
วัดศรีธรรมาราม
57)
สิริปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
58)
อภิสิทฺธิโก
วัดอาวอย
59)
อภิวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
60)
ฐานุตฺตโร
วัดเพียนาม
61)
สุภทฺโท
วัดปรางค์กู่
62)
จิรถาวโร
วัดที่พักสงฆ์หนองหัวหมู
63)
เขมกาโม
วัดบ้านกุดกว้าง
64)
อาทรสุโภ
วัดซำผักแว่น
65)
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
66)
สิริจนฺโท
วัดหนองจอก
67)
ถามวโร
วัดโนนแดง
68)
รตินฺธโร
วัดทุ่งประทาย
69)
ปมุตฺโต
วัดหนองคูขาม
70)
วชิโร
วัดจำนัน
71)
สิริจนฺโท
วัดหนองแซง
72)
จารุวํโส
วัดวังชมภู
73)
ชุติธมฺโม
วัดโพธิญาณ (สะอาง)
74)
มหาปุญฺโญ
วัดสำโรงเกียรติ
75)
กนฺโก
วัดเชือกน้อย
76)
ปภากโร
วัดสองคอน
77)
ธมฺมรกฺขิโต
วัดชำโพธิ์
78)
เตชธมฺโม
วัดบ้านหัวทด
79)
ปิยสีโล
วัดหนองเม็ก
80)
จนฺทวํโส
วัดศรีมงคลวนาราม
81)
ปภสฺสโร
วัดภูทอง
82)
ปภสฺสโร
วัดหนองเสียว
83)
อาภากโร
วัดสามัคคี
84)
อํสุสีโล
วัดประอาง
85)
ญาณสาโร
วัดบ้านจอก
86)
เตชธมฺโม
วัดหนองเทา
87)
เตชวณฺโณ
วัดโคกสวาท
88)
จกฺกวโร
วัดบ้านทาม
89)
สุทฺธจิตฺโต
วัดตูมน้อย
90)
สมตฺโถ
วัดนาเรียง
91)
ปิยสีโล
วัดนาส่อน
92)
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
93)
วิจิตฺตธมฺโม
วัดโคกสะอาด
94)
สนฺตจิตฺโต
วัดโคกทะลอกพัฒนา
95)
คนฺธสาโร
วัดบ้านขนุน
96)
อาจาโร
วัดสามโคกพัฒนาราม
97)
ขนฺติวโร
วัดนากันตม
98)
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านอาจ
99)
จนฺทาโภ
วัดนาซำ
100)
ฐิตสีโล
วัดบ้านขนวน
590 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4
5