พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
1679
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21550
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997748
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สนฺตมโน
วัดดอนขะยอม
102)
ยโสธโร
วัดบ้านผือ
103)
กิตฺติญาโณ
วัดศรีขุนหาญ
104)
ภทฺทโก
วัดหนองแหน
105)
ปภสฺสโร
วัดโนนแสนสุข
106)
ถาวโร
วัดบ้านศาลา
107)
กลฺยาณธมฺโม
วัดบ้านค้อ
108)
ฐิตเวโท
วัดโคกสะอาด
109)
ขนฺติโก
วัดนาทุ่ง
110)
อธิจิตฺโต
วัดป่าขี้เหล็ก
111)
อนุตฺตโร
วัดกุดนาแก้ว
112)
วิมโล
วัดบ้านค้อ
113)
สุจิณฺโณ
วัดโนนสมบูรณ์
114)
สิริปญฺโญ
วัดกล้วยกว้าง
115)
จนฺทวํโส
วัดดวนน้อย
116)
พลญาโณ
วัดบ้านคอก
117)
ฉนฺทวิริโย
วัดกะกำ
118)
พุทฺธสีโล
วัดบ้านดง
119)
ปสินฺธโร
วัดชัยพฤกษ์
120)
ฐานวโร
วัดหนองสาด
121)
โกสโล
วัดขาทราย
122)
ปญฺญาธโร
วัดภูถ้ำพระ
123)
โกวิโท
วัดหนองแวง
124)
สคาวโร
วัดกันตรวจหนองสำราม
125)
ยติกโร
วัดบ้านกุดหิน
126)
ชยวฑฺโฒ
วัดจานบัว
127)
วรปญฺโญ
วัดโคกสมบูรณ์วนาราม
128)
กตปุญฺโญ
วัดกระมอล
129)
กตปุญโญ
วัดผักไหมใหญ่
130)
ทีปธมฺโม
วัดโนนเปื่อย
131)
สุปญฺโญ
วัดเทพปราสาท (สระกำแพงน้อย)
132)
มุนิวํโส
วัดเสลา
133)
จกฺกธมฺโม
วัดศรีสุขสวัสดิ์
134)
วณฺณกโร
วัดบ้านผือ
135)
วรธมฺโม
วัดหนองกก
136)
ธีรวโร
วัดบัวหุ่ง
137)
สุภาจาโร
วัดหนองคูอาวอย
138)
ติสโร
วัดเหล่าใหญ่
139)
อมโร
วัดหนองอุดมวนาราม
140)
ฐานกโร
วัดคำผักกูด
141)
สญฺญโม
วัดบ้านขาม
142)
จตฺตมโล
วัดศรีวิลัย
143)
นิติสาโร
วัดหนามแท่ง
144)
ฉนฺทโก
วัดหนองอีโต่ง
145)
ญาณฉนฺโท
วัดศรีชุมพล
146)
ยติกโร
วัดสงยาง
147)
อภิวํโส
วัดญาณสามัคคี
148)
ขนฺติโก
วัดสระพังทอง
149)
อภินนฺโท
วัดหนองจิก
150)
ชยธมฺโม
วัดตาจวน
590 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4
5
6