พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1123
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17174
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993372
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
สุชีโว
วัดห้วยยาง
152)
ขนฺติธโร
วัดหนองกะแซง
153)
ฐิตสีโล
วัดคำหนองยาง
154)
ขนฺติโก
วัดโสน
155)
วิจาโร
วัดมะยาง
156)
อาภากโร
วัดบ้านนา
157)
ธนปญฺโญ
วัดตาเหมา
158)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าหนองสีไคล
159)
อภินนฺโท
วัดป่าติ้ว
160)
เตชธมฺโม
วัดบ้านโพนงาม
161)
สิริมงฺคโล
วัดสระกำแพงใหญ่
162)
ฐิตปุญโญ
วัดที่พักสงฆ์พระทะเล
163)
สทฺธาธิโก
วัดศิริวราวาส
164)
เตชสีโล
วัดอัมพวัน
165)
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเมืองเก่า
166)
พุทฺธวิริโย
วัดโพธิ์พระองค์
167)
สุจิตฺโต
วัดปลาเดิด
168)
สุเมโธ
วัดกระสังข์
169)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีแก้ว
170)
สมจิตฺโต
วัดสำโรงเกียรติ
171)
โชติธมฺโม
วัดบ้านหนองรัง
172)
สุจิตฺโต
วัดศรีโพนดวน
173)
สุทฺธิจาโค
วัดกลางอัมรินทราวาส
174)
สุทินฺโน
วัดบ้านโดด
175)
สุทนฺโต
วัดขนุน
176)
ปภสฺสโร
วัดตระกวน
177)
สุทฺธิปภาโส
วัดโนนสำนัก
178)
กตสาโร
วัดพานทา
179)
สุขิโต
วัดก้อนเส้า
180)
สิริปุญฺโญ
วัดที่พักสงฆ์อุดมมงคล
181)
สคารโว
วัดฟ้าหยาด
182)
กิตฺติญาโณ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
183)
จนฺทสโร
วัดหนองหวาย
184)
ธมฺมโชโต
วัดโนนใหญ่
185)
จกฺกวโร
วัดสร้างเหล่า
186)
กมโล
วัดหนองหงอก
187)
กวิวํโส
วัดชัยสว่าง(บ้านจังเอิน)
188)
โอภาโส
วัดศรีบึงบูรพ์
189)
ญาณวีโร
วัดวิสุทธิโสภณ
190)
ฐิตปสาโท
วัดบ้านง้อ
191)
พุทฺธสาโร
วัดกระแซง
192)
โกวิโท
วัดโสกผักหวาน
193)
ธมฺมวิริโย
วัดประชานิมิต (ธ)
194)
ชินวํโส
วัดศรีธรรมาราม (ธ)
195)
อาสโภ
วัดหนองดุม
196)
ปญฺญาวชิโร
วัดจำปา
197)
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
198)
สนฺตมโน
วัดประชาเฉลิมเกียรติ
199)
สมงฺคิโก
วัดไทยเจริญ
200)
เขมธโร
วัดบ้านผือพอก
590 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4
5
6
7