พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
386
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11017
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987215
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
มหาปุญฺโญ
วัดสำโรงเกียรติ
52)
ธมฺมรกฺขิโต
วัดชำโพธิ์
53)
เตชธมฺโม
วัดบ้านหัวทด
54)
จนฺทวํโส
วัดศรีมงคลวนาราม
55)
ปภสฺสโร
วัดภูทอง
56)
อํสุสีโล
วัดประอาง
57)
ญาณสาโร
วัดบ้านจอก
58)
จกฺกวโร
วัดบ้านทาม
59)
สุทฺธจิตฺโต
วัดตูมน้อย
60)
สนฺตจิตฺโต
วัดโคกทะลอกพัฒนา
61)
คนฺธสาโร
วัดบ้านขนุน
62)
อาจาโร
วัดสามโคกพัฒนาราม
63)
ขนฺติวโร
วัดนากันตม
64)
จนฺทาโภ
วัดนาซำ
65)
ฐิตสีโล
วัดบ้านขนวน
66)
ยโสธโร
วัดบ้านผือ
67)
กิตฺติญาโณ
วัดศรีขุนหาญ
68)
ปภสฺสโร
วัดโนนแสนสุข
69)
ถาวโร
วัดบ้านศาลา
70)
กลฺยาณธมฺโม
วัดบ้านค้อ
71)
ฐิตเวโท
วัดโคกสะอาด
72)
ขนฺติโก
วัดนาทุ่ง
73)
อธิจิตฺโต
วัดป่าขี้เหล็ก
74)
อนุตฺตโร
วัดกุดนาแก้ว
75)
สุจิณฺโณ
วัดโนนสมบูรณ์
76)
สิริปญฺโญ
วัดกล้วยกว้าง
77)
จนฺทวํโส
วัดดวนน้อย
78)
พลญาโณ
วัดบ้านคอก
79)
ฉนฺทวิริโย
วัดกะกำ
80)
พุทฺธสีโล
วัดบ้านดง
81)
ฐานวโร
วัดหนองสาด
82)
โกวิโท
วัดหนองแวง
83)
สคาวโร
วัดกันตรวจหนองสำราม
84)
ชยวฑฺโฒ
วัดจานบัว
85)
กตปุญฺโญ
วัดกระมอล
86)
กตปุญโญ
วัดผักไหมใหญ่
87)
ทีปธมฺโม
วัดโนนเปื่อย
88)
สุปญฺโญ
วัดเทพปราสาท (สระกำแพงน้อย)
89)
มุนิวํโส
วัดเสลา
90)
จกฺกธมฺโม
วัดศรีสุขสวัสดิ์
91)
วณฺณกโร
วัดบ้านผือ
92)
วรธมฺโม
วัดหนองกก
93)
ธีรวโร
วัดบัวหุ่ง
94)
สุภาจาโร
วัดหนองคูอาวอย
95)
อมโร
วัดหนองอุดมวนาราม
96)
สญฺญโม
วัดบ้านขาม
97)
ฉนฺทโก
วัดหนองอีโต่ง
98)
อภิวํโส
วัดญาณสามัคคี
99)
ขนฺติโก
วัดสระพังทอง
100)
อภินนฺโท
วัดหนองจิก
395 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5