พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
756
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28706
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075210
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
โชติโก
วัดบ้านโนนสว่าง
102)
ญาณธโร
วัดลุมภู
103)
ธมฺมโชโต
วัดบ้านจาน
104)
ปภสฺสโร
วัดโนนแสนสุข
105)
เขมปญฺโญ
วัดหนองถ่มธรรมาวาส
106)
ขีณาสโว
วัดหนองบัวไชยวาน
107)
ปริปุณโณ
วัดกระต่ำพัฒนาราม
108)
สีลเตโช
วัดประชาสามัคคี
109)
ปรกฺกโม
วัดตาเกษ
110)
โกวิโท
วัดหนองแวง
111)
ขนฺติวโร
วัดยางใหญ่
112)
ตปสี
วัดกุดเตอะ
113)
ขนฺติวโร
วัดหนองม่วง
114)
มหาปญฺโญ
วัดหนองเลิง
115)
สปญฺโญ
วัดตะดอบ
116)
สญฺญโม
วัดบ้านขาม
117)
จนฺทสีโล
วัดนาครินทร์
118)
อํสุธมฺโม
วัดสร้างศาลา
119)
โชติปญฺโญ
วัดนาสง
120)
ฉนฺทโก
วัดหนองอีโต่ง
121)
วิชฺชากโร
วัดบ้านเก้าสิบ
122)
สุเมธโส
วัดบ้านดู่
123)
ขนฺติโก
วัดสระพังทอง
124)
กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าสุธรรมรังษี
125)
สุปญฺโญ
วัดเทพปราสาท
126)
จิตฺตสํวโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิต (ผักขะ2)
127)
จนฺทวํโส
วัดศรีมงคลวนาราม
128)
ฐิตปุญโญ
วัดที่พักสงฆ์พระทะเล
129)
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเมืองเก่า
130)
วรญาโณ
วัดกลางขุขันธ์
131)
กิตฺติโก
วัดหนองคำ
132)
สุภากโร
วัดขามทอง
133)
อกิญจโน
วัดสำโรงปราสาท
134)
อคฺคปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
135)
ปริชาโน
วัดโนนสำราญ
136)
หิริธมฺโม
วัดบ้านตูน
137)
สุทฺธญาโณ
วัดบ้านพลับ
138)
คุณสมฺปนฺโน
วัดประชานิมิตร
139)
อุปสโม
วัดหนองบัวใหญ่
140)
ปภาโส
วัดป่าทรายทอง
141)
สุเมโธ
วัดกระสังข์
142)
ปทีโป
วัดหนองบัว
143)
โอภาโส
วัดกระหวัน
144)
สุจิตฺโต
วัดศรีโพนดวน
145)
โชติธมฺโม
วัดบ้านหนองรัง
146)
อธิวโร
วัดป่าเจริญธรรม
147)
สุถทฺโธ
วัดบ้านบิง
148)
ฐานปญฺโญ
วัดโคกใหญ่
149)
ปภสฺสโร
วัดบ้านตระกวน
150)
สุทฺธิปภาโส
วัดโนนสำนัก
513 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4
5
6