พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
1009
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12711
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988909
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ชยธมฺโม
วัดตาจวน
102)
สุชีโว
วัดห้วยยาง
103)
ขนฺติธโร
วัดหนองกะแซง
104)
ขนฺติโก
วัดโสน
105)
วิจาโร
วัดมะยาง
106)
อาภากโร
วัดบ้านนา
107)
ธนปญฺโญ
วัดตาเหมา
108)
จิตฺตสํวโร
วัดป่าหนองสีไคล
109)
เตชธมฺโม
วัดบ้านโพนงาม
110)
สิริมงฺคโล
วัดสระกำแพงใหญ่
111)
ฐิตปุญโญ
วัดที่พักสงฆ์พระทะเล
112)
สทฺธาธิโก
วัดศิริวราวาส
113)
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเมืองเก่า
114)
พุทฺธวิริโย
วัดโพธิ์พระองค์
115)
สุจิตฺโต
วัดปลาเดิด
116)
สุเมโธ
วัดกระสังข์
117)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีแก้ว
118)
สมจิตฺโต
วัดสำโรงเกียรติ
119)
โชติธมฺโม
วัดบ้านหนองรัง
120)
สุจิตฺโต
วัดศรีโพนดวน
121)
สุทฺธิจาโค
วัดกลางอัมรินทราวาส
122)
สุทินฺโน
วัดบ้านโดด
123)
สุทนฺโต
วัดขนุน
124)
ปภสฺสโร
วัดตระกวน
125)
สุทฺธิปภาโส
วัดโนนสำนัก
126)
กตสาโร
วัดพานทา
127)
สุขิโต
วัดก้อนเส้า
128)
สิริปุญฺโญ
วัดที่พักสงฆ์อุดมมงคล
129)
กิตฺติญาโณ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
130)
จนฺทสโร
วัดหนองหวาย
131)
จกฺกวโร
วัดสร้างเหล่า
132)
กมโล
วัดหนองหงอก
133)
กวิวํโส
วัดชัยสว่าง(บ้านจังเอิน)
134)
โอภาโส
วัดศรีบึงบูรพ์
135)
ญาณวีโร
วัดวิสุทธิโสภณ
136)
ฐิตปสาโท
วัดบ้านง้อ
137)
พุทฺธสาโร
วัดกระแซง
138)
ธมฺมวิริโย
วัดประชานิมิต (ธ)
139)
อาสโภ
วัดหนองดุม
140)
ปญฺญาวชิโร
วัดจำปา
141)
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
142)
เขมธโร
วัดบ้านผือพอก
143)
ฐิตสุโข
วัดอาวอย
144)
ปุญญกาโม
วัดนกยูง
145)
อาจารสุโภ
วัดขนาเก่า
146)
กตทีโป
วัดสว่างอารมณ์ (ข้าวดอ)
147)
สุวฑฺฒโน
วัดผักขะ
148)
อาภสฺสโร
วัดตาจวน
149)
ภูริวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
150)
สมปณฺโณ
วัดตาสุด
395 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6