พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
592
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19096
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995294
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อาสโภ
วัดสว่างสิริสำราญ
152)
จนฺทโชโต
วัดบ้านอิปาด
153)
ผาสุโก
วัดมหาพุทธาราม
154)
เมธงฺกุโร
วัดไทยเทพนิมิต
155)
ฐานิสฺสโร
วัดศิลาวนาราม
156)
สุภทฺโท
วัดประอาง
157)
ฐานวโร
วัดม่วงเป
158)
จนฺทวํโส
วัดที่พักสงฆ์ทุ่งอินทราวาส
159)
สมาจาโร
วัดสำโรงสูง
160)
สมจิตฺโต
วัดบ้านหนองเม็ก
161)
ถิรธมฺโม
วัดจะกง
162)
สมจิตฺโต
วัดชำเขียน
163)
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์พระองค์
164)
ธมฺมโชโต
วัดกันจาน
165)
มหาปญฺโญ
วัดเพียนาม
166)
จนฺทาโร
วัดพยุห์
167)
อธิจิตฺโต
วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ)
168)
สุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
169)
ฐานุตฺตโม
วัดคูซอด
170)
ธมฺมจาโร
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
171)
ธนปญฺโญ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
172)
ธมฺมกาโม
วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง
173)
เทวสโร
วัดบ้านยางใหญ่
174)
กิตฺติวณฺโณ
วัดบ้านขนุน
175)
สนฺติปาโล
วัดบ้านตาแท่น
176)
ผาสุโก
วัดบอนใหญ่
177)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดส้มป่อยใหญ่
178)
จิตฺตญาโณ
วัดป่าซำม่วง
179)
สุปติฏฺฐิโต
วัดหนองแวง
180)
กิจฺจสาโร
วัดชัยมงคล
181)
สญฺญโม
วัดหนองแวง
182)
ปริปุณฺโณ
วัดสำนักสงฆ์กระต่ำ
183)
กิตฺตปญฺโญ
วัดสำโรงปราสาท
184)
อนุตฺตโร
วัดดวนใหญ่
185)
ญาณสํวโร
วัดสวาย
186)
กนฺตวีโร
วัดหมากเขียบ
187)
สุมโน
วัดนาซำ
188)
จกฺกวโร
วัดบ้านตระกาจ
189)
ปิยธมฺโม
วัดมหาพุทธาราม
190)
กิจฺจสาโร
วัดมหาพุทธาราม
191)
ชยนนฺโท
วัดหนองกันจอ
192)
อธปญฺโญ
วัดมหาพุทธาราม
193)
ปิยวณฺโณ
วัดโนนงามสามัคคี
194)
จนฺทาโภ
วัดคำบอน
195)
รตนปญฺโญ
วัดชำเขียน
196)
ญาณวโร
วัดมหาพุทธาราม
197)
กตปุญฺโญ
วัดโนนสำราญ
198)
ปทุมสิริ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
199)
สุเมโธ
วัดปลาซิว
200)
ยสวฑฺฒโน
วัดมหาพุทธาราม
395 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6
7