พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1243
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19694
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100188
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อธิวโร
วัดสระกำแพงใหญ๋
152)
ธีรธมฺโม
วัดนาครินทร์
153)
ปทุมสิริ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
154)
จิตฺตปุญโญ
วัดบ้านหว้าน
155)
สุเมโธ
วัดปลาซิว
156)
กมโล
วัดสายตะคลอง
157)
กวิวํโส
วัดชัยสว่าง(บ้านจังเอิน)
158)
จกฺกวโร
วัดสร้างเหล่า
159)
โอภาโส
วัดศรีบึงบูรพ์
160)
โกวิโท
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
161)
สนฺติโก
วัดโสน
162)
สญฺญโม
วัดหนองอีโต้ง
163)
สญฺญโม
วัดบ้านเขิน
164)
พุทฺธสาโร
วัดหัวขัว
165)
ญาณธโร
วัดโนนกลาง
166)
อินฺทาโภ
วัดบ้านเขิน
167)
สุภทฺโท
วัดศาลา
168)
จิตฺตสํวโร
วัดประชานิมิตร (ธ)
169)
นรินฺโท
วัดจำปา
170)
เขมธโร
วัดบ้านผือพอก
171)
กิตฺติภทฺโท
วัดสะอาง
172)
รตนโชโต
วัดยางน้อย
173)
อุตฺตโม
วัดบ้านพลับ
174)
ฐิตจิตฺโต
วัดสำนักสงฆ์หนองม่วง
175)
สนฺตกาโย
วัดโคกเพชร
176)
จกฺกธมฺโม
วัดโพธิ์สว่าง
177)
สุวฑฺฒโน
วัดผักขะ
178)
อาจาโร
วัดสามโคกพัฒนาราม
179)
จารุวณฺโณ
วัดบ้านแวด
180)
อนุตฺตโร
วัดหนองบัวไชยวาน
181)
สมปุณฺโณ
วัดตาสุด
182)
อาสโภ
วัดทางสาย
183)
ผาสุโก
วัดมหาพุทธาราม
184)
จนฺทโชโต
วัดบ้านอิปาด
185)
จิตมโน
วัดบ้านเอก
186)
เมธงฺกุโร
วัดไทยเทพนิมิต
187)
จนฺทวํโส
วัดเจียงอีศรีมงคงวราราม
188)
อคฺควีโร
วัดปราสาทภาวนา
189)
ขนฺติธโร
วัดพระธาตุก่อแก้ว
190)
ภทฺธโก
วัดบ้านสระภู
191)
ปิยธมฺโม
วัดสวาย
192)
ถามิโก
วัดบ้านฮ่องข่า
193)
จนฺทวํโส
วัดที่พักสงฆ์ทุ่งอินทราวาส
194)
สีลวณฺโณ
วัดประชาสัมพันธ์
195)
อาภากโร
วัดบ้านกลาง
196)
สาทโร
วัดโนนดู่
197)
ขนฺติธโร
วัดหนองคู
198)
จรณธมฺโม
วัดบ้านไฮ
199)
กลฺยาโน
วัดบ้านหนองคู
200)
ปริมุตฺโต
วัดผือเก่าธรรมาราม
513 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4
5
6
7