พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
588
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15313
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027498
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
สมจิตฺโต
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
202)
สมจิตฺโต
วัดบ้านหนองเม็ก
203)
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์พระองค์
204)
กิตฺติญาโณ
วัดบ้านนา
205)
สุภเมธี
วัดบ้านแดง
206)
สุทฺธมโน
วัดที่พักสงฆ์ซำสะโหมง
207)
สุมโน
วัดปราสาท
208)
อุตฺตโร
วัดตะเคียน
209)
ฐานวีโร
วัดโนนผึ้ง
210)
วุฑฺฒญาโณ
วัดบ้านตูม
211)
นนฺทสาโร
วัดป่าโนนกุดหล่ม
212)
ธมฺมคุตฺโต
วัดบูรพา
213)
สุทสฺสโน
วัดโพนยาง
214)
กนฺตสีโล
วัดบ้านรังแร้ง
215)
ฐิตวุฑฺฒิ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
216)
สิริวฑฺฒโก
วัดประชาสามัคคี
217)
อธิจิตฺโต
วัดป่าหนองไผ่
218)
วิสุทฺโธ
วัดบกจันทร์นคร
219)
จนฺทาโร
วัดพยุห์
220)
สิริภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
221)
ฐิตเวโท
วัดโคกสะอาด
222)
วชิรธมฺโม
วัดศรีแก้ว
223)
โชติธมฺโม
วัดหมากยาง
224)
สญฺญาโต
วัดดงยาง
225)
วิสุทฺธสีโล
วัดศรีบึงบูรณ์
226)
สุสนฺฐาโน
วัดกันทรอมใต้
227)
สิริธโร
วัดมหาพุทธาราม
228)
ธนปญฺโญ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
229)
คุณงฺกโร
วัดบ้านจาน
230)
เทวสโร
วัดยางใหญ่
231)
จรณธมฺโม
วัดหนองหงอก
232)
ผาสุโก
วัดบอนใหญ่
233)
ฐิตธมฺโม
วัดประชานิมิต
234)
วิสารโท
วัดหญ้าปล้อง
235)
อกิญจโน
วัดกันทรอมใต้
236)
ปุญฺญกาโม
วัดเมืองเก่า
237)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดบ้านขนาด
238)
ปิยสีโล
วัดนาครินทร์
239)
กุลวฑฺฒโน
วัดหนองเตย
240)
กิตฺติปญฺโญ
วัดสำโรงเกียรติ
241)
วรภทฺโท
วัดหนองคูอาวอย
242)
ธมฺมวโร
วัดบ้านกู่
243)
วรวฑฒโน
วัดศรีกรุง
244)
ญาณโสภโณ
วัดซำสะโหมง
245)
ญาณวฑฺฒโน
วัดศรีกรุง
246)
ปภาโส
วัดหนองแวง
247)
สญฺญโม
วัดหนองแวง
248)
เตชธมฺโม
วัดโคกโพน
249)
วรธมฺโม
วัดบ้านม่วง
250)
อนุตฺตโร
วัดดวนใหญ่
513 รายการ / 11 หน้า
2
3
4
5
6
7
8