พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
202
วันนี้
1446
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17497
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993695
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
351)
เอกวณฺโณ
วัดหนองศาลา 105
352)
สญฺญาโต
วัดดงยาง
353)
อุชุโก
วัดไทยเทพนิมิต
354)
ปสนฺโน
วัดโนนแดง
355)
ผลญาโณ
วัดมะหลี่
356)
สุธมฺโม
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
357)
อานนฺโท
วัดเหล่าเสน
358)
กตปุญฺโญ
วัดไพรบึง
359)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองสังข์
360)
ติสสาโร
วัดหนองหิน
361)
คมนสิทฺโธ
วัดป่าศรีสำราญ (ธ)
362)
ฐิตธมฺโม
วัดเมืองน้อย
363)
วรธมฺโม
วัดบ้านเสียว
364)
สิริจนโท
วัดเมืองหลาง
365)
ถาวโร
วัดหนองเหล็ก
366)
อานนฺโท
วัดใต้
367)
สุธมฺโม
วัดระโยง
368)
ผาสุโก
วัดบ้านกลาง
369)
-
วัดโนนติ้ว
370)
ปิยธมฺโม
วัดโนนศิลป์
371)
สิริปญฺโญ
วัดสำโรง
372)
มหาโป
วัดนารังกาวราราม
373)
ฐิตเมโธ
วัดบ้านขนาด
374)
สุนทโร
วัดทุ่งพาย
375)
ทีปวํโส
วัดหนองเดียงน้อย
376)
อธิวโร
วัดปลาเดิด
377)
ถิรจิตฺโต
วัดบ้านพะแวะ
378)
จิรธมฺโม
วัดโนนคูณน้อย
379)
อนุตฺตโร
วัดจำปา
380)
ธีรปญฺโญ
วัดกันทรารมณ์
381)
เตชธมฺโม
วัดประชานิมิตร (ธ)
382)
ธารโณ
วัดป่าบ้านแขม (ธ)
383)
จารุวณฺโณ
วัดเจ้าทุ่ง
384)
จารุวณโณ
วัดบ้านด่าน
385)
จนฺทาโภ
วัดสำโรง
386)
ขนฺติพโล
วัดสงยาง
387)
ขนฺติโก
วัดหนองกุง
388)
ฐิตมโน
วัดบ้านทุ่ง
389)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคก
390)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดละเอาะ
391)
มหาคุโณ
วัดศรีขุนหาญ
392)
กิตฺติวํโส
วัดสำโรงสูง
393)
สุตธมฺโม
วัดกระโดน
394)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโนนแย้
395)
กนฺตธมฺโม
วัดบ้านพะแนง
395 รายการ / 8 หน้า
5
6
7
8