พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1247
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19698
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100192
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
351)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองหิน
352)
อตฺตเปโม
วัดประชานิมิต
353)
วิสุทฺโธ
วัดบ้านพอก
354)
อนาลโย
วัดหมากยาง
355)
กตสาโร
วัดป่าไม้พัฒนา
356)
วฑฺฒนธมฺโม
วัดศรีแก้ว
357)
ฐานิสฺสโร
วัดหนองเหล็ก
358)
เทวมิตฺโต
วัดสว่าง
359)
จกฺกธมฺโม
วัดศรีสุขสวัสดิ์
360)
กิตติปญฺโญ
วัดศรีขุนหาญ
361)
วิสุทฺธธมฺโม
วัดเหล่าเสน
362)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดโพธิ์ศรีสมโภช
363)
จนฺทสีโล
วัดบ้านหอย
364)
โฆสโก
วัดไพรบึง
365)
ธีรภทฺโท
วัดสระกำแพงใหญ่
366)
ธมฺมวโร
วัดบ้านสิ
367)
ธีรปญฺโญ
วัดสวงษ์
368)
สุเมโธ
วัดสำโรงเกียรติ
369)
อคฺคปญฺโญ
วัดปลาซิว
370)
โสภณสีโล
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
371)
จนฺทวํโส
วัดบ้านโพธิ์ศรี
372)
ปภสฺสโร
วัดผักขะ
373)
ชยธมฺโม
วัดกระแซง
374)
ธนธโร
วัดหนองดุมวนาวาส
375)
ทิวากโร
วัดทุ่งสว่าง
376)
ตนฺติปาโล
วัดหนองดุมวนาราม
377)
สุนฺทโร
วัดประชานิมิต
378)
ทีปสุจิณฺโณ
วัดศรีปรางค์กู่
379)
อาภาทโร
วัดโคกเพ็ก
380)
อิทฺธิโชโต
วัดหนองใหญ่ศิลาราม
381)
สุวณฺณสุโข
วัดวารีศิลาราม
382)
หิตกาโม
วัดโพนแดง
383)
อธิจิตฺโต
วัดบ้านสร้างแก้ว
384)
กตทีโป
วัดบ้านหนองเข็ง
385)
ติกฺขปญฺโญ
วัดจันลม
386)
อคฺคปญฺโญ
วัดโจตนาห่อม
387)
อินฺทสาโร
วัดบ้านตูม
388)
อภินนฺโท
วัดบ้านทะลอก
389)
อธิจิตฺโต
วัดโนนสำนัก
390)
ชยธมฺโม
วัดซำสะโหมง
391)
ฐานุตฺตโร
วัดเจ้าทุ่ง
392)
ฐิตสีโล
วัดโพธิ์ศรี
393)
วิสุทฺโธ
วัดไพรบึง
394)
วรธมฺโม
วัดศรีแก้ว
395)
วิสุทฺโธ
วัดสว่างวารีรัตนาราม
396)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสระกำแพงใหญ่
397)
โฆสการี
วัดศิริสว่าง
398)
ปิยสีโล
วัดโนนเรือ
399)
วิสุทฺธสีโล
วัดศิริวราส
400)
วิชโย
วัดสระกำแพงใหญ่
513 รายการ / 11 หน้า
5
6
7
8
9
10
11