พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1223
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19674
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100168
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ปญฺญาสาโร
วัดสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมปริชาติ
52)
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
53)
สุรชโย
วัดโพธิ์ไพโรจน์
54)
มหาวีโร
วัดพิทักษ์เทพาวาส
55)
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
56)
สุธีโร
วัดชัฏป่าหวาย
57)
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
58)
ชยาภิรโต
วัดศรัทธาราษฎร์
59)
วรสทฺโธ
วัดบางศรีเพชร
60)
ภทฺทาจาโร
วัดหนองกลางดง
61)
สุทฺธจิตฺโต
วัดสวนผึ้ง
62)
สจฺจวโร
วัดรางบัว
63)
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
64)
ภทฺทาจาโร
วัดดอนใหญ่
65)
จิรปุญฺโญ
วัดไผ่ล้อม
66)
อภิชาโต
วัดปราสาทสิทธิ์
67)
อาทโร
วัดใหญ่โพหัก
68)
พลธมฺโม
วัดรางบัว
69)
วรธมฺโม
วัดโชติทายการาม
70)
มหาปญฺโญ
วัดเจริญธรรม
71)
จนฺทสาโร
วัดดอนตะโก
72)
สุรปญฺโญ
วัดเขาดินสุวรรณคีรี
73)
ธีรปญฺโญ
วัดราชคาม
74)
สจฺจวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
75)
เขมวโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
76)
กิตฺติโก
วัดหนองหิน
77)
ขนฺติสาโร
วัดเขาขลุง
78)
สามตฺถิโก
วัดเขาขลุง
79)
ชยวฑฺฒโน
วัดตาลบำรุงกิจ
80)
ทิวงฺกโร
วัดบ้านกุ่ม
81)
จินฺตสโม
วัดบ้านโป่ง
82)
ภทฺทโก
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
83)
สุจิตฺโต
วัดเจติยาราม
84)
ธมฺมวิสุทฺโธ
วัดบ้านโป่ง
85)
ฐิตธมฺโม
วัดชาวเหนือ
86)
ภทฺทมุนี
วัดบ้านกุ่ม
87)
สิริปญฺโญ
วัดสำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
88)
ฐิตสํวโร
วัดคงคาราม
89)
ขนฺติโสภโณ
วัดหนองพันจันทร์
90)
อคฺคธมฺโม
วัดหนองสรวง
91)
อธิปญฺโญ
วัดหนองครึม
92)
วิโรจโน
วัดท่าราบ
93)
วิโรจโน
วัดหนองมะค่า
94)
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
95)
ฐิตสํวโร
วัดลาดเมธังกร
96)
อิทฺธิเตโช
วัดเทพอาวาส
97)
สุทฺธิวโร
วัดเจติยาราม
98)
ฐิตเมโธ
วัดศาลเจ้า
99)
อคฺคปญฺโญ
วัดปากช่อง
100)
ฐานากโร
วัดหนองหมี
269 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5