พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1229
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19680
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100174
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
วรวฑฺฒโน
วัดท้ายเมือง
102)
ธีรวโร
วัดชาวเหนือ
103)
กมฺมสุทฺโธ
วัดพระศรีอารย์
104)
กิตฺติวณฺโณ
วัดท้ายเมือง
105)
อภิชโย
วัดบ้านโป่ง
106)
สิริปญฺโญ
วัดสันติการาม
107)
สุนฺทโร
วัดเกาะศาลพระ
108)
กิตฺติภทฺโท
วัดดอนทราย
109)
เขมานนฺโธ
วัดเขาส้ม
110)
ฉตฺติโก
วัดอริยวงศาราม
111)
ฉตฺตมงฺคโล
วัดหนองกลางด่าน
112)
กมฺพุสิริ
วัดอริยวงศาราม
113)
โชติปญฺโญ
วัดศรีชมพู
114)
สุวิโท
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
115)
สุชาโต
วัดโคกบำรุงราษฎร์
116)
โสภณคุณเมธี
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
117)
ธมฺมปาโล
วัดปราสาทสิทธิ์
118)
กตปุญฺโญ
วัดเขาวัง
119)
ฉนฺทโก
วัดลำน้ำ
120)
ปญฺญาทีโป
วัดหนองหลวง
121)
เตชธโช
วัดถ้ำสิงโตทอง
122)
โชติวโร
วัดวังมะนาว
123)
ครุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
124)
อิสฺสรานนฺโท
วัดบ้านโป่ง
125)
กิตฺติวณฺโณ
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
126)
รตนวณฺโณ
วัดท่าผา
127)
ธมฺมรโส
วัดหนองพันจันทร์
128)
ติสฺสวํโส
วัดบ้านฆ้อง
129)
ติสาโร
วัดบ้านสิงห์
130)
จนฺทสาโร
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
131)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาวัง
132)
วรปญฺโญ
วัดราษฎร์สมานฉันท์
133)
อาจารสุโภ
วัดเจ็ดเสมียน
134)
มหาคมฺภีโร
วัดพิกุลทอง
135)
อุชุจาโร
วัดแก้วฟ้า
136)
ญาณโสภโณ
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
137)
ฐานุตฺตโร
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
138)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
139)
โชติธมฺโม
วัดบ้านโป่ง
140)
กมฺมสุททฺโธ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
141)
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีคีรีรักษ์
142)
วรเกตุ
วัดบ้านใหม่บุปผาราม
143)
ขนฺติสาโร
วัดเจริญธรรม
144)
สุธมฺโม
วัดสัตตนารถปริวัตร
145)
ปภสฺสโร
วัดบางแพใต้
146)
ปญฺญาธโร
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
147)
มงฺคโล
วัดชัฎป่าหวาย
148)
โชติปญฺโญ
วัดหนองอ้อตะวันตก
149)
ภูริญาโณ
วัดโบสถ์
150)
ยติโก
วัดขนอน
269 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6