พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
59
วันนี้
460
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26808
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1003006
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ฐานจาโร
ปราสาทสิทธิ์
152)
สุภกิจฺโจ
หนองหลวง
153)
วิสารโท
ศิริเจริญเนินหม้อ
154)
โสภโณ
โพธิ์ไพโรจน์
155)
ญาณวิชโย
หุบกระทิง
156)
วรชโย
ป่าไก่
157)
ปสุโต
ชัฎป่าหวาย
158)
พิมฺพสิริ
อริยวงศาราม
159)
รตนญาโณ
หนองโพ
160)
อาจารสุโภ
เกาะลอย
161)
(ปิยธโน)
อมรินทราราม
162)
ปญฺญาวชิโร
สำนักปฏิบัติธรรมบัวหลวง
163)
โชติปาโล
นาหนอง
164)
สุเทโว
ดอนคา
165)
สุรชโย
หนองระกำ
166)
สมจิตฺโต
ศรีมฤคทายวัน
167)
อคฺควชิโร
บัวงาม(พระอารามหลวง)
168)
โชติปญฺโญ
ดอนคลัง
169)
ฌานสมฺปนฺโน
พิทักษ์เทพาวาส
170)
ปภากโร
วาปีสุทธาวาส
171)
ธมฺมจารี
บัวงาม(พระอารามหลวง)
172)
สุทฺธจิตฺโต
แหลมทอง
173)
ปโมทิโต
ทุ่งตาล
174)
สุทฺธิญาโณ
สีดาราม
175)
ฐิตธมฺโม
สัตตนารถปริวัตร
176)
ปิยสีโล
หนองปลาดุก
177)
ปุญฺญวโร
สัตตนารถปริวัตร
178)
คุณวโร
สำนักสงฆ์รางเสน่ห์
179)
มหาปญฺโญ
ดอนเสลา
180)
นรินฺโท
หุบกระทิง
181)
กิตฺติสาโร
เขาถ้ำทะลุ
182)
นรินฺโธ
เจติยาราม
183)
มหาญาโณ
ใหม่สี่หมื่น
184)
จนฺทวํโส
ถ้ำสิงโตทอง
185)
มุตฺตจิตโต
โชติทายการาม
186)
โสภโณ
สนามไชยราษฎร์ศรัทธาธรรม
187)
ญาณธีโร
เขาแหลม
188)
ญาณธีโร
ชาวเหนือ
189)
ธนปาโล
หนองเอี่ยน
190)
ธนเสฏโฐ
นาหนอง
191)
ชุติธมฺโม
คูหาสวรรค์
192)
อกิญฺจโน
ดอนตูม
193)
ธนตฺโถ
บ้านฆ้องน้อย
194)
เตชวณฺโณ
บางลาน
195)
สุภาจาโร
มาบแค
196)
เตชปญฺโญ
หนองแช่เสา
197)
ฐิตชโย
เทพอาวาส
198)
ฐานวโร
ตากแดด
199)
โกสโล
ไทรอารีรักษ์
200)
ชาตวีโร
อ้ออีเขียว
269 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6