พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
738
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28688
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075192
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
ภทฺทสุโข
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
202)
อนาลโย
วัดโคกหลวง
203)
ชุตินฺธโร
วัดท่ามะขาม
204)
ชลิโต
วัดยางงาม
205)
สนฺติสาโร
วัดเหนือบางแพ
206)
ภูริญาโณ
วัดดอนคลัง
207)
หฎฺฐจิตฺโต
วัดอ้ออีเขียว
208)
จนฺทโชโต
วัดบ้านกุ่ม
209)
ผลญาโณ
วัดหนองหมี
210)
อิทฺธิปุญฺโญ
วัดไทรอารีรักษ์
211)
ฐิตชาโต
วัดสัตตนารถปริวัตร
212)
นาถธมฺโม
วัดบ้านไร่
213)
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
214)
สิริมงฺคโล
วัดบัวงาม(พระอารามหลวง)
215)
อายุโท
วัดอ้ออีเขียว
216)
รตฺตนวณฺโณ
วัดเขาวงกตเจริญธรรม
217)
ชาตวโร
วัดวิมลมรรคาราม
218)
(อรุโณ)
วัดนาสมอ
219)
(สมยโส)
วัดกลางวังเย็น
220)
(ชิตเทโว)
วัดสัตตนารถปริวัตร
221)
(อุตฺตโม)
วัดหนองสรวง
222)
(อคฺควณฺโณ)
วัดมหาโชคโป่งกระทิงล่าง
223)
(คุณธมฺโม)
วัดนางแก้ว
224)
(เตชพโล)
วัดเทพประทานพร
225)
(สถิตฺถิโก)
วัดหนองตาเนิด
226)
(สุธมฺโม)
วัดอมรินทราราม
227)
ยุตฺติโก
วัดสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
228)
ฐิตสาโร
วัดเกาะลอย
229)
ฐิตวณฺโณ
วัดไพรสะเดา
230)
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
231)
ชยทตฺโต
วัดอ้ออีเขียว
232)
ปญฺญาวชิโร
วัดรางม่วง
233)
โฆสวโร
วัดบ้านฆ้อง
234)
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
235)
ชยธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
236)
ปุญฺญวุฑฺโฒ
วัดโชติทายการาม
237)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดหนองแช่เสา
238)
ปุญฺญผโล
วัดยางงาม
239)
คุณกโร
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
240)
(โอภาโส)
วัดหนองหมี
241)
(สุชาโต)
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม
242)
(สุนฺทโร)
วัดวาปีสุทธาวาส
243)
เขมวํโส
วัดบางกระ
244)
(อนุภทฺโท)
วัดพรหมธรรมนิมิต
245)
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
246)
อารยธมฺโม
วัดป่าโป่งกระทิง
247)
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
248)
ปวฑฺฒโน
วัดหนองไผ่
249)
สุทฺธจิตฺโต
วัดไทรอารีรักษ์
250)
(อุฏฺฐายี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
269 รายการ / 6 หน้า
2
3
4
5
6