พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
1612
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21483
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997681
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ถาวโร
วัดวิเศษวานิช
52)
ปุญฺญิทธิโก
วัดท่าปุย
53)
เตชพโล
วัดท่าปุย
54)
กิตฺติสาโร
วัดพระนารายณ์
55)
ธีรปญฺโญ
วัดดอนไชย
56)
ธีรวโร
วัดห้วยน้ำเย็น
57)
ปภสฺสโร
วัดโป่งแค
58)
ติสฺสโร
วัดโคกพลู
59)
ทนฺตจิตฺโต
วัดดอนไชย
60)
สีลสํวโร
วัดปากทางเขื่อนภูมิพล
61)
ฐิตกุสโล
วัดพบพระเหนือ
62)
รตนโชโต
วัดพานิชนิรมล
63)
อริยวํโส
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
64)
โชติวโร
วัดดอนแก้ว
65)
ปคุณฺธมฺโม
วัดอุ้มผาง
66)
จนฺทาโภ
วัดวังหม้อ
67)
อุชุจาโร
วัดโคกพลู
68)
วชิรญาโณ
วัดสุนทริกาวาส
69)
อภินนฺโท
วัดดอนแก้ว
70)
สิริปญฺโญ
วัดดอนแก้ว
71)
ธีรภทฺโท
วัดมณีบรรพตวรวิหาร
72)
ฐิตสํวโร
วัดเกศแก้วบูรพา
73)
ฐิตธมฺโม
วัดลาดยาวใหม่
74)
ปุญฺญกสุโล
วัดชัยชนะสงคราม
75)
ธิรวฑฺฒนเมธี
วัดดอนไชย
76)
โสตฺถิธโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
77)
จกฺกวโร
วัดนาโบสถ์
78)
จกฺกวโร
วัดวังม่วง
79)
อคฺคปญฺโญ
วัดเขาถ้ำ
80)
ธีรภทฺโท
วัดคลองสัก
81)
ธิตธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
82)
พรหมสโร
วัดพานิชนิรมล
83)
เจตนาสุโภ
วัดโบสถ์
84)
มทฺทโว
วัดดอนมูล
85)
สุชาโต
วัดชัยชนะสงคราม
86)
ปญฺญาวุโธ
วัดกลางสวนดอกใม้
87)
จนฺทรํสี
วัดเวฬุวัน
88)
โรจนญาโณ
วัดราษฎร์เจริญธรรม
89)
ธมฺมกาโม
วัดวังหม้อ
90)
เตชธมฺโม
วัดแก้ววิเศษ
91)
ปภสฺสโร
วัดวัคคลองสัก
92)
ฐิตาจาโร
วัดท่าปุย
93)
ถิรจิตฺโต
วัดอรัญญเขต
94)
วิมโล
วัดดอนแก้ว
95)
อาภากโร
วัดโพธิ์งาม
96)
ชาติปุญฺโญ
วัดบ้านปูเป้
97)
สุจิตฺโต
วัดนาโบสถ์
98)
สุจิตฺโต
วัดดอนไชย
99)
ฐานธโร
วัดชัยชนะสงคราม
100)
ชยธมฺโม
วัดบ้านเด่น
136 รายการ / 3 หน้า
1
2
3