พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
1787
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24700
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000898
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กิตฺติสุขุโม
เกาะลาน
102)
คุณธมฺโม
ไพรสณฑ์สุนทร
103)
กนฺตวีโร
โป่งแค
104)
ธมฺมกิตฺติโก
วังประจบ
105)
อคฺคธมฺโม
แม่เชียงราย
106)
รตนโชโต
ป่าหนองยางตก
107)
วิชโย
พานิชย์นิรมล
108)
โชตโก
แม่อุสุ
109)
ธมฺมทีโป
มณีบรรพตวรวิหาร
110)
ฐิตเมโธ
พระเจดีย์วังไคร้
111)
นิภาธโร
สบยม
112)
ยโสธโร
ชัยชนะสงคราม
113)
อคฺคจิตฺโต
ท่านา
114)
จนฺทรํสี
เวฬุวัน
115)
สีลสํวโร
ดอนมูล
116)
ธีรวโร
ห้วยน้ำเย็น
117)
ปุญฺญชโย
ท่าสายโทรเลข
118)
ผาสุขกาโม
ดอนแก้ว
119)
ถิรปุญฺโญ
ไพสณฑ์สุนทร
120)
ฐิตปญฺโญ
วิเศษวานิช
121)
อคฺคโชโต
ชัยชนะสงคราม
122)
คุณสํวโร
เกศแก้วบูรพา
123)
มหาปุญฺโญ
โตงเตง
124)
พุทฺธรกฺขิโต
ดอนแก้ว
125)
ขนฺติธโร
ดอนมูล
126)
สิริปญฺโญ
ลานห้วยเดื่อ
127)
อภิชาโต
วังตะเคียน
128)
กิตฺติภทฺโท
เกศแก้วบูรพา
129)
ปญฺญาธโร
ท่าตะคร้อ
130)
อคฺคปญฺโญ
ดอนแก้ว
131)
จนฺทโชโต
หนองปรือ
132)
อาภากโร
โพธิ์งาม
133)
ชาติปุญฺโญ
บ้านปูแป้
134)
สนฺตมโน
ดอนไชย
135)
เขมโก
แม่เชียงราย
135 รายการ / 3 หน้า
1
2
3