พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
365
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26713
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002911
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
อภินนฺโท
ศรีโสดา
52)
ณาณสํวโร
ปากทาง
53)
นามูล
ดอกเอื้อง
54)
โชติธมฺโม
ศรีโสดา
55)
ญาณวิสุทฺธี
ศิริษัยนิมิตร
56)
โสภณจิตฺโต
ป่าเดื่อ
57)
อธิปุญฺโญ
อุทัยธาราม
58)
จนฺทรํสี
สันปง
59)
ถิรธมฺโม
แม่ผาปู
60)
อนุตฺตโร
ศรีโสดา
61)
ปญญาวชิโร
สวนดอก
62)
กนฺตปญฺโญ
พระนอนสบคาบ
63)
สุทฺธิจิตโต
สันคะยอม
64)
รกฺขิโต
มหาวนาภิมุข(แม่จ้อง)
65)
ฐิตสาโร
หัวฝาย
66)
โอภาโส
ชัยมงคล
67)
ญาณาสโย
เหล่าเป้า
68)
ชยานนฺโท
คยานุสิทธิ์
69)
สุทฺธมานโส
ดอนชื่น
70)
ฐิตปญฺโญ
ต้นจันทน์
71)
วชิรญาโณ
ม่วงคำ
72)
โสภโณ
สถิติบุญวาส
73)
วุฑฺฒิธมฺโม
ทุ่งฟ้าฮ่าม
74)
วุฑฺฒิธมฺโม
ทุ่งฟ้าฮ่าม
75)
ฐิตมงฺคโล
ป่าตาล
76)
จตฺตมโล
สองยอด
77)
ภทฺทวฑฺฒนจารี
บ้านถ้ำ
78)
ปุญฺญาคโม
ห้วยส้ม
79)
เขมจารี
มณีประดิษฐ์
80)
ปญฺญวิชโย
ร้อยพร้อม
81)
กิตฺติปญฺโญ
บ้านเหล่า
82)
อนลโส
ยางคราม
83)
สุทสฺสโน
หนองบัวเธียรสิริ
84)
สิริจนฺโท
ห้วยหก
85)
สุธีโร
สบวิน
86)
จิรธมฺโม
บ้านหลวง
87)
นนฺทเมโท
พระนอนขอนม่วง
88)
เขมจารี
ดวงดี
89)
วรพโล
สามหลัง
90)
คุณากโร
หนองมะจับ
91)
โสภณฺจิตฺโต
โลกโมฬี
92)
สุชาโต
ปางไฮ
93)
ปุณฺณวุฑฺโฒ
ดวงดี
94)
ธมฺมทีโป
บ้านแปะ
95)
อุตฺตมสกฺโข
ห้วยแก้ว
96)
สิรินฺธโร
ดอนแก้ว
97)
ธมฺมโชโต
เจดียสถาน
98)
กิตฺติโสภโณ
โขงขาว
99)
สิริมงฺคโล
ไชยมงคล
100)
สญฺญจิตฺโต
ทุ่งโป่ง
438 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5