พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1822
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24735
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000933
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สุชาโต
ศรีโสดา
102)
อตฺตทนฺโต
บ้านโป่ง
103)
สิทฺธิชโย
ศรีโสดา
104)
สิทฺธิชโย
ศรีโสดา
105)
สุนนฺโท
ศรีโสดา
106)
สิริปญฺโญ
แม่ย่อย
107)
ปญฺญาวชิโร
ปางปอย
108)
จิตฺตทนฺโต
มงคลชัยยาราม
109)
วรปญฺโญ
ป่าแดด
110)
ถิรจิตฺโต
ธัมมิกาวาส
111)
สิริมงฺคโล
ช่างคำ
112)
ชยานนฺโท
ศรีดอนแก้ว
113)
ปณฺฑิตธมฺโม
สารภี
114)
ธีรวํโส
หนองบัว
115)
อรุโณ
พระสิงห์
116)
จิตโสภโณ
ท่าข้าม
117)
กลฺยาณเมธี
ทาน้ำงาม
118)
ปญฺญาปโชโต
พระสิงห์
119)
สุเมโธ
พระธาตุศรีจอมทอง
120)
วิสุทฺธิญาโณ
พระธาตุจอมแตง
121)
ถิรจิตฺโต
ต้นรุง(จองตา)
122)
ฐิตวฑฺฒโณ
ใหม่ชลประทานชูชาติ
123)
ฐิตเวที
ศรีบุญเรือง
124)
กนฺตปญฺโญ
สันผักหละ
125)
วชิรปญฺโญ
วังสิงห์คำ
126)
ขนฺติธมฺโม
ป่าดาราภิรมณ์
127)
สุเมโธ
ทรายมูล
128)
ผลญาโณ
อาศรมพระบัณฑิตอาสา
129)
สิริภทฺโท
พระบาทอุดม
130)
สิริภทฺโท
พระเจ้าโท้
131)
สุภจาโร
ศรีทรายมูล
132)
กนฺตธมฺโม
อาศรมห้วยลึก
133)
สิลสํวโร
ดอยสัพพัญญู
134)
สิริสมฺปนฺโน
ฟ้าฮ่าม
135)
สิริปญฺโญ
เจ็ดยอด
136)
สจฺจวโร
ปางมะกล้วย
137)
สิริวฑฺฒโน
สันป่าค่าง
138)
สิริสุวณฺโณ
สันทรายต้นกอก
139)
สุภโร
พระธาตุศรีจอมทอง
140)
เตชธมฺโม
ดวงดี
141)
สุทธวีโร
ศรีโสดา
142)
ฐานสมฺปนฺโน
สว่างบรรเทิง
143)
ธนปาโล
ฝายหิน
144)
ธมฺมวโร
ทรายมูล
145)
ทิวงกฺโร
บ้านล้อง
146)
ปัญญาวุฑโฒ
มณีประดิษฐ์
147)
ชยวุฑฺโฒ
ฟ้าหลั่ง
148)
ธีรวํโส
ดวงดี
149)
วิสุทฺโธ
สันทรายมูล
150)
ปิยวิชฺโช
บ้านหลวง
438 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6