พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
244
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23157
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ญาณวีโร
วัดเชียงแสน
152)
อิทฺธิรารี
วัดพระธาตุดอยน้อย
153)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดกำแพงงาม
154)
ชยวุฑฺโฒ
วัดฟ้าหลั่ง
155)
วิสุทธสีโล
วัดเชตุพน
156)
วชิโร
วัดอมลอง
157)
อคฺคจิตฺโต
วัดศรีปันเงิน
158)
ฐิตวิสิทฺโธ
วัดสวนดอก
159)
ธมฺมรตฺตโน
วัดบุปผาราม
160)
วิสุทฺโธ
วัดกองลม
161)
ปภสฺสรญาโณ
วัดพันแหวน
162)
ปภสฺสโร
วัดดอนจั่น
163)
กิตติสุทฺโธ
วัดแสงสว่าง
164)
วิชโย
วัดหนองปันเจียง
165)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดดอนแก้ว
166)
ปญฺญาวชิโร
วัดคันราวาส
167)
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
168)
ฐานธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
169)
ลาภสมฺปนฺโน
วัดสว่างมงคล
170)
อภิเมธี
วัดบวกครกเหนือ
171)
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาวนาภิมุข
172)
อาภสฺสโร
วัดเจดีย์แม่ครัว
173)
กมฺมพโล
วัดแม่สะนาว
174)
ธีรนโร
วัดดวงดี
175)
สิริภทฺโท
วัดสันป่าฮัก
176)
กิจฺจวฑฺฒโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
177)
อชิโต
วัดเมืองวะ
178)
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างเพชร
179)
กนฺตสีโล
วัดทุ่งขี้เสือ
180)
กิตติญาโณ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
181)
ณฏฐิโก
วัดหนองตอง
182)
สิทฺธตฺโถ
วัดศรีชมภู
183)
วีรเมธี
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
184)
วิสุทฺโธ
วัดอรุโณทัย
185)
ติกฺขญาโณ
วัดอินทาราม
186)
ฐิตปสาโท
วัดพระนอน(ขอนม่วง)
187)
ยสิสฺสํโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
188)
มานิโต
วัดหัวข่วง
189)
ถาวโร
วัดเจ็ดยอด
190)
เกตุธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
191)
นรินฺโท
วัดดอนชัย(ต้นแหนน้อย)
192)
สิริวฑฺฒโน
วัดพระพุทธบาทตะเมะ
193)
คนฺธสีโล
วัดหนองป่าครั่ง
194)
ฐิตเมโธ
วัดอินทวิชัย
195)
วิสุทฺโธ
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
196)
ญาณวีโร
วัดทรายมูล
197)
จิรธมฺโม
วัดพราราม
198)
จิตฺตสํวโร
วัดมะขุนหวาน
199)
วรปญฺโญ
วัดบ้านเหล่า-ต้นม่วง
200)
ฐิตจิตโต
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
401 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6
7