พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1569
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26317
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002515
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สุจิณฺณธมฺโม
สบป่อง
52)
ปภสฺสโร
ทุ่งแพม
53)
ปวฑฺฒโน
ขุ่ม
54)
กุสลจิตฺโต
แม่ลาน้อย
55)
อินฺทญาโณ
เมืองปอน
56)
ปภสฺสโร
โท้งกองเต้า
57)
จิรธมฺโม
พระธาตุอยกองมู
58)
ชนาสโก
ม่วยต่อ
59)
ถาวรจิตฺโต
โพธาราม
60)
ปญฺญาวโร
ม่วยต่อ
61)
ชยานนฺโท
แม่นาเติงนอก
62)
ปุญฺญสมฺภโว
แม่ฮี้
63)
ชินวํโส
ก้ำก่อ
64)
วิสุทฺธิจิตฺโต
ศรีบุญเรือง
65)
ธมฺมิโก
แม่ลาน้อย
66)
โอภาโส
ปางคาม
67)
โอภาโส
ปางคาม
68)
ถาวโร
ดอยเกิ้ง
69)
ถาวโร
แม่สะลาบ
70)
พรฺหมฺปญโญ
มวยต่อ
71)
สํวโร
พระบัณฑิตอาสาบ้านแม่เหลอ
72)
สุมุตฺโต
กองมูใต้
73)
ถาวโร
ม่วยต่อ
74)
เตชฺปญฺโญ
จองคำพระอารามหลวง
75)
-
ม่วยต่อ
76)
ชุตินฺธโร
แม่นาเติงใน
77)
อานนฺโท
อาศรมบ้านหัวเงา
78)
ญาณวโร
โท้งกองเต้า
79)
โชติโก
จองคำ
80)
วิเสฏโฐ
สุพรรณรังษี
81)
สมจิตฺโต
บ้านแพะ
82)
สุธีโร
แม่ลาหลวง
83)
สทฺธาธิโก
กองมูใต้
84)
นนฺทิโย
บ้านป่าลาน
85)
กตปุญฺโญ
แม่นาเติงใน
86)
นนฺทโก
ประตูเมือง
87)
เตชวโร
นาปู่ป้อมๆ
88)
อภิวฑฺฒโน
ม่วยต่อ
89)
กิตฺติภทฺโท
โพธาราม
90)
วชิรจิตฺโต
เมืองปอน
91)
ปญฺญาวชิโร
แม่เกาะ
92)
ปภสฺสโร
ผาผ่า
93)
เตชวโร
ทุ่งยาว
94)
กลฺยาณวาโจ
ต่อแพ
95)
กิตฺติญาโณ
ห้วยเดื่อ
96)
ฐานุตฺตโร
ม่วยต่อ
97)
วิริยธมฺโม
ม่วยต่อ
97 รายการ / 2 หน้า
1
2