พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1822
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24735
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000933
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
วิสุทฺธิเมธี
ร่องเสี้ยว
52)
จนฺทสาโร
ดอนแก้ว
53)
มหาปญฺโญ
ดงลาน
54)
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
สวรรคนิเวศ
55)
ปภาโส
ศรีมูลเรือง
56)
ชินวํโส
บ้านปง
57)
สิริปญฺโญ
พระธาตุดอนแก้ว
58)
สุวณฺโณ
หนองช้างน้ำ
59)
วุทฺฒิสโร
ทุ่งศรี
60)
มหาญาโณ
วังหม้อ
61)
อนาลโย
โพธิบุปผาราม
62)
ภูริปญฺโญ
ถิ่นนอก
63)
อาภาธโร
ดอนมูล
64)
ปุญญวฑฺฒโน
ป่าแดง
65)
กลฺยาณเมธี
พระบาทมิ่งเมืองฯ
66)
ธมฺมกาโม
อินทนิเวสน์
67)
สุจิตฺโต
เด่นชัย
68)
สมาจาโร
นาแก
69)
จิตฺตคุตฺโต
ต้าแป้น
70)
ฐิตจาโร
สะแล่ง
71)
สนฺตจิตโต
โป่งศรี
72)
ปภสฺสโร
จอมเขา
73)
ทินฺนวโร
พระธาตุดอนแก้ว
74)
ถิรธมฺโม
สุนทรนิวาส
75)
ฉนฺทโก
หลวง
76)
สงฺวโร
วังธง
77)
ปญฺญาวุโธ
วังหงส์ใต้
78)
สุภทฺโท
เวียงตั้ง
79)
ภูริปัญโญ
ทุ่งน้าว
80)
รตนโชโต
ดงลาน
81)
ขนฺติพโล
วังหงส์ใต้
82)
กุสลจิตฺโต
หนุนเหนือ
83)
ธมฺมทสฺสี
ชัยเขต
84)
ทิพวณฺโน
หัวข่วง
85)
ถาวรจิตฺโต
ดงยาง
86)
มหาวุฑโฒ
ศรีดอก
87)
วรวุฑฺฒิเมธี
สุวรรณาราม
88)
วุฑฒิโก
เมธังกราวาส
89)
เขมปญฺโญ
บางสนุก
90)
จารุวํโส
มหาโพธิ์
91)
ฐานธมฺโม
ดอยกู่แก้วฯ
92)
อภิวฑฺฒโน
ย่านยาว
93)
ฐานวีโร
สะแล่ง
94)
สิริธมฺโม
ต้นไตร้
95)
ขนฺติสมฺปนฺโน
พระธาตุช่อแฮ
96)
สุเมธโส
สำเภา
97)
อุปลวณฺโณ
สัมฤทธิบุญ
98)
ญาณสิริ
พระธาตุช่อแฮ
99)
ปญฺญาวชิโร
พระบาทมิ่งเมือง
100)
วชิรญาโณ
ปากห้วย
238 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5