พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
1571
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26319
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002517
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
อานนฺโท
ต้นม่วงคีรี
102)
คุณสํวโร
พระบาทมิ่งเมือง
103)
วํสวโร
พระบาทมิ่งเมือง
104)
พุทธิวฑฺฒนเมธี
ถิ่นนอก
105)
วิชยสิริ
พระธาตุช่อแฮ
106)
พชรเมธี
พระธาตุช่อแฮ
107)
เขมานนฺโท
พระบาทมิ่งเมือง
108)
สุเมโธ
พระบาทมิ่งเมืองฯ
109)
กิตฺติภทฺโท
สันปู่สี
110)
พลาธิโก
ลองลือบุญ
111)
ชุตินฺธโร
นาคูหา
112)
กิตฺติวุฑโฒ
ร่องซ้อ
113)
จนฺทวิริโย
โชคเกษม
114)
ภูริวฒฑโก
อ้อยหลวง
115)
ฐิตสทฺโธ
เวียงตั้ง
116)
จารุวํโส
แม่หลู้
117)
ภทฺทรธมฺโม
มัทธะ
118)
อภิวฑฺฒโน
ร่องซ้อ
119)
สุทฺธญาโณ
ธรรมเมือง
120)
ถาวรจิตโต
ธรรมเมือง
121)
พลวฑฺฒโน
มณีวรรณ
122)
วรพุทฺธิโก
ต้นไคร้
123)
สีลสํวโร
พระหลวง
124)
รตนโชโต
แช่ฟ้า
125)
ปญญาวุฑฺโฒ
ทุ่งแล้ง
126)
สิริมงฺคโล
กุญชรนิมิต
127)
ปิยวฺฒฑโน
น้ำโค้ง
128)
ชยาภินนโท
แม่ยางกวาว
129)
ปวรวาที
พระธาตุช่อแฮ
130)
ปิยสีโล
ดงเจริญ
131)
จนฺทวณฺโณ
เหมืองหม้อ
132)
สิริวณฺโณ
สะแล่ง
133)
อนุภทฺโธ
บางสนุก
134)
โกวิโท
ดงลาน
135)
ฐานวุฑฺโฒ
บุญภาค
136)
โชติธมฺโม
แพะโรงสูบ
137)
สุเมโธ
ดอนชัย
138)
ปญฺญาวโร
พระธาตุดวงดี
139)
วินโย
เหมืองแดง
140)
สิริคุตโต
ปางเคาะ
141)
ติสฺสโร
สุนทรนิวาส
142)
อุตฺตโม
แม่หีด
143)
ฐิติสมฺปนฺโน
ชัยเขต
144)
ปญญาทีโป
พระบาท
145)
สุจิตฺโต
ศรีสว่าง
146)
ฐานวีโร
ศรีดอนคำ
147)
ขนฺติพโล
แม่คำมีรัตนปัญญา
148)
สุวณฺณภทฺโท
เด่นชัย
149)
อริยเมธี
ชัยมงคล
150)
กิตติญาโณ
ดอนแท่น
238 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5