พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
1785
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24698
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000896
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ชวนปญฺโญ
ดงลาน
152)
พลรตโน
พระบาทมิ่งเมือง
153)
มหาธีโร
พงชัย
154)
รตนธมฺโม
ทุ่งโห้งเหนือ
155)
จนฺทโร
วังลึก
156)
ธมฺมธโร
เหมืองหม้อ
157)
วชิรปญฺโญ
พระบาทมิ่งเมือง
158)
ฐิตฺสทฺโธ
สุพรรณ
159)
เขมวํโส
อ้อยหลวง
160)
ขนฺติธมฺโม
เมธังกราวาส
161)
ญาณวโร
เมธังกราวาส
162)
วชิรญาโณ
สวรรคนิเวศ
163)
อธิจิตฺโต
สูงเม่น
164)
ทสพโล
ชัยเขต
165)
อภินนฺโท
ดอนมูล
166)
ฐิตมโน
สะแล่ง
167)
ชยานนฺโท
วังฟ่อน
168)
ปุณณฺจนฺโท
ไผ่โทน
169)
ธมฺมิโก
จิตตวิเวการาม
170)
ธีรปญฺโญ
พันเชิง
171)
วริทฺธิทีโป
นาฮาง
172)
ชยานนฺโท
เมธังกราวาส
173)
ชยรตนวณฺโณ
พระธาตุช่อแฮ
174)
โชติปญฺโญ
สัมฤทธิบุญ
175)
อธิวโร
สวรรค์นิเวศ
176)
ชยาลงฺกาโร
ช่องลม
177)
กิตฺติญาโณ
พระนอน
178)
จนฺทนนฺโท
ผาราง
179)
ฐานวุฑโฒ
ทุ่งโห้งเหนือ
180)
ญาณวีโร
วังหม้อ
181)
จิรปุญฺโญ
แม่ทราย
182)
อาภาธโร
วังธง
183)
ปญฺญาฑิโต
ต้าเหล่า
184)
จนฺทวํโส
ห้วยหม้าย
185)
ฐิตวชิรเมธี
สวรรนิเวศ
186)
ปภสฺสโร
วังเบอะ
187)
ติปญฺโญ
สุนทรนิวาส
188)
ปญฺญาธโร
แม่ยางกวาว
189)
ยสินฺธโร
บ่อแก้ว
190)
ชยรติธโร
ป่าแดง
191)
อินฺทปญฺโญ
โพธิสาร
192)
อุทโย
มัทธะ
193)
เตชะปญฺโญ
บุญเย็น
194)
สุธมฺโม
ดอนชัย
195)
อธิปญโญ
ทุ่งแล้ง
196)
ฐานวโร
ห้วยไร่
197)
ฐิตเมโธ
บ้านปง
198)
รกฺขิตธมฺโม
พระธาตุใจดี
199)
จารุวณฺโณ
ป่าแดง
200)
สิริธมฺโม
ไชยามาตย์
238 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5