พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
975
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12677
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988875
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
จนฺทวํโส
วัดแม่ลานเหนือ
202)
พรหฺมจกฺโก
วัดพงษ์สุนันท์
203)
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
204)
มหาปญฺโญ
วัดที่พักสงฆ์แม่สิน
205)
วชิรวํโส
วัดโศภนาลัย
206)
ชินวํโส
วัดพระร่วง
207)
ชยรติธโร
วัดป่าแดง
208)
ฐิตวตฺโต
วัดป่าเลา
209)
ฐิตเมโธ
วัดบ้านปง
210)
อุทโย
วัดมัทธะ
211)
อภิรกฺขิโต
วัดช่องลม
212)
สุธมฺโม
วัดดอนชัย
213)
สุนทรธมฺโม
วัดแม่ยางยวง
214)
สุธมโม
วัดหนองใหม่
215)
ปญฺญาธโร
วัดแม่ยางกวาว
216)
ปิยธมฺโม
วัดสำนักวัดสัมฤทธิบุญ
217)
รกฺขิตธมฺโม
วัดพระธาตุใจดี
218)
สุขวฑฺฒโน
วัดเหมืองหม้อ
219)
จารุวณฺโณ
วัดป่าแดง
220)
ทีปธมฺโม
วัดชัยมงคล
221)
กิตติธโร
วัดถิ่นใน
222)
อธิปญโญ
วัดทุ่งแล้ง
223)
ธมฺมรโต
วัดศรีดอนไชย
224)
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
225)
สุธมฺโม
วัดกาซ้องเหนือ
226)
ชาคโร
วัดไฮสร้อย
227)
วิสุทฺโธ
วัดแม่ยางเปี้ยว
228)
กิติปญ.โญ
วัดพระธาตุช่อแฮ
229)
ปญญาธโร
วัดพระธาตุช่อแฮ
230)
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
231)
ธีรปญฺโญ
วัดโศภนาลัย
232)
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
233)
เขมปญโญ
วัดทุ่งเจริญ
234)
ภทฺทปญฺโญ
วัดเมธังกราวาส
235)
วรธมฺโม
วัดร่องแค
236)
ฐิตปญโญ
วัดโชคเกษม
237)
สุมโน
วัดปงท่าข้าม
238)
ชาตวีโร
วัดสัมฤทธิบุญ
239)
ฉนฺทธมฺโม
วัดดอนทัน
240)
โกวิโท
วัดแม่ทราย
241)
จารุวญฺโณ
วัดย่านยาว
242)
สิริมงฺคโล
วัดค้างปินใจ
243)
วิชฺชสุนทโร
วัดเหมืองหม้อ
244)
ปญฺญาทีโป
วัดดอนแก้ว
245)
ญาณโสภโณ
วัดต้าเหล่า
246)
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
247)
สุทฺธิปภาโส
วัดสุวรรณาราม
248)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดธรรมเมือง
249)
ฉนฺทสุโก
วัดชัยเขต
250)
สุธมฺโม
วัดมงคลรัตนคีรี
250 รายการ / 5 หน้า
2
3
4
5