พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1752
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24665
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000863
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ภทฺทวโร
ดอนตัน
102)
ถิรสทฺโท
กิ่วแก้ว
103)
สิริวฑฺฒโน
ป่าสัก
104)
อภิวํโส
บุญนาค
105)
พุทฺธิวํโส
ศรีดอนไชย
106)
ขนฺติพโล
สำนักสงฆ์บ้านประชาภักดี
107)
กตปุญฺโญ
ศรีบุญเรือง
108)
ปญฺญาธโร
ศรีสุพรรณ
109)
คุณเขมโก
สถาน
110)
ปญฺญาธโร
ทุ่งกว๋าว
111)
ฐิตธมฺโม
สันป่าพาด
112)
อนามโย
บ้านห้วยทรายขาว
113)
สิริธโร
ดอนไชย
114)
ขนฺติเตโช
เนินสามัคคี
115)
ชยาภินนฺโท
ไชยอาวาส
116)
ยตินฺธโร
ปง
117)
โชติธมฺโม
หลวงราชสัณฐาน
118)
นนฺทเมโธ
บ้านหลวง
119)
วรวฑฺฒโน
สันป่างิ้วงาม
120)
โฆสทสฺสี
เชียงบาน
121)
อานนฺโท
ร่องคือ
122)
สิริมงฺคโล
ม่วงคำ
123)
ธนวฑฺฒโน
ปทุมทอง
124)
พฺรหฺมญาโณ
ทุ่งกล้วย
125)
สุจิตฺโต
ศรีสุพรรณ
126)
ภูริวีโร
บ้านทุ่ง
127)
ถิรธมฺโม
ดอนไชยป่าแขม
128)
กตธมฺโม
ดอนไชย
129)
ปภสฺสโร
ป่าฝาง
130)
ฐิตสุโข
พระธาตุดอยคำ
131)
วชิรปญฺโญ
ตาลถ้อย
132)
สนฺตจิตฺโต
ศรีบุญเรือง
133)
คมฺภีรปญฺโญ
พระธาตุจอมไคร้
134)
ฐานกโร
เจดีย์งาม
135)
กิตฺติโสภโณ
ศรีเมืองมาง
136)
กิตฺติภทฺโท
แม่เย็นใต้
137)
ชุตินฺธโร
สันป่าสัก
138)
อินฺทปญฺโญ
สุวรรณคูหา
139)
สิริธมฺโม
ภูมินทร์
140)
นิรุตฺติกุสโล
ไทยสุภาพ
141)
อริยเมธี
หลวงราชสัณฐาน
142)
เขมปญฺโญ
สบสา
143)
ธมฺมทินฺโน
สะพานคำ
144)
จนฺทสาโร
ป่าแฝกกลาง
145)
อนนฺตปุญฺโญ
ดอนไชย
146)
ถาวโร
สระใต้
147)
ชวนปญฺโญ
ดอนตัน
148)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
บุญเรือง
149)
วรลาโภ
ตุ่นใต้
150)
จิตฺตสํวโร
พระธาตุกู่ตั้ง
221 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5