พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
387
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11018
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987216
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ติกขญาโณ
วัดศิริภาพสามัคคี2
52)
อนิโฆ
วัดหนองล่ะพังทอง
53)
วชิรญาโณ
วัดศรีคำ
54)
วิสารโท
วัดวิเวกธรรมารราม
55)
จิตฺตคุโณ
วัดศรีมงคล
56)
สุวโจ
วัดศรีชัยภูมิ
57)
กนฺตสีโล
วัดใหม่สามัคคีชายแดน
58)
ปภงฺกโร
วัดอุทัยบรรพต
59)
กนฺตสีโล
วัดศรีทองสามัคคีธรรม
60)
ขนฺติโสภโณ
วัดผาขาวสุดาราม
61)
สุภจาโร
วัดศรีวิชัยวนาราม
62)
ปญฺญาธโร
วัดศรีพัฒนาราม
63)
โชติธมฺโม
วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ
64)
กนฺตธมฺโม
วัดโพนบรรพตวราราม
65)
อาภสสฺโร
วัดศรีหนองหิน
66)
ปญฺญาวโร
วัดโคกสว่างพัฒนา
67)
คมฺภีโร
วัดป่ามุจลิมทาราม
68)
ปริปุณฺโณ
วัดโพนสว่าง
69)
นิภาจโร
วัดโนนสว่างพัฒนาราม
70)
ถิรญาโณ
วัดใหม่โนนสะอาด
71)
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัย
72)
อุตฺตโม
วัดฉิมพลี
73)
ปภาโส
วัดเอราวัณพัฒนาราม
74)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
75)
กนฺคธมฺโม
วัดถิ่นฐานรังสิต
76)
เตชวณฺโณ
วัดสมนักวิปัสสนา
77)
อานนฺโท
วัดจันทร์สว่างวารี
78)
ถามวโร
วัดโพธิ์ศรี
79)
สิริคุตตฺโต
วัดจอมแจ้ง
80)
ปิยธมฺโม
วัดชลประทาน
81)
กนฺตสีโล
วัดทิพย์ชลธารวนาราม
82)
ชยวุฑโฒ
วัดผาขาวสุดาราม
83)
กิตติสาโร
วัดหนองสพังทอง
84)
อาภากโร
วัดนิคมหนองโดน
85)
สิริปญฺโญ
วัดเอราวัณพัฒนาราม
86)
ฐิตธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
87)
เถรธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
88)
สุจิตฺโต
วัดใหม่สันติอรัญญิการาม
89)
เอกวณฺโณ
วัดโพนข่า
90)
ธนปญฺโญ
วัดจอมแจ้ง
91)
สุจิตฺโต
วัดโพนทอง
92)
กิตฺติปญฺโญ
วัดสันตยาวาส
93)
สุนนฺโท
วัดศรีสุมังคลาราม
94)
สุทฺธิเมธี
วัดป่าอุทุมพร
95)
สุจิตฺโต
วัดวังวิโมกข์
96)
สุนทโร
วัดศีรีวงศ์
97)
สุทฺธปญฺโญ
วัดโพธิ์ชุม
98)
พุทธิปัญญาโญ
วัดศรีหนองหิน
99)
สมฺมาปญฺโญ
วัดศรีจำปา
100)
นาถสิโล
วัดศรีวนาราม
289 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5