พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
1571
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26319
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002517
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
อริยวฺโส
โพนชัย
102)
สุเมโธ
เอราวัณพัฒนาราม
103)
กนฺตวีโร
โพธิชุม
104)
ปัญญทีโป
โพนงาม
105)
ขนฺติโก
โพนศรีกกแหนใหญ่
106)
สนฺตจิตโต
ยอดแก้ว
107)
ทีปธมฺโม
ผาน้ำเต้าทอง
108)
สิริจนฺโท
ศรีภูหลวง
109)
สีลเตโช
สุนทรวนาราม
110)
สมจิตฺโต
ฉิมพลี
111)
อคฺคธมฺโม
ศรีชมภู
112)
สุเมโธ
โนนศรีสะอาด
113)
อสโม
ป่าใต้
114)
เตชวโร
โพนชัย
115)
ญาณาธิโก
ขามชุม
116)
สิริวฑฺโฒ
หนองสพังทอง
117)
สิริวฑฺฒโก
ศรีสุมังคลาราม
118)
รวิวณฺโญ
ศรีชมชื่น
119)
ธมฺมโร
ใหม่ศรีชมภู
120)
อุตฺตมปญฺโญ
เหล่าตุ้มวนาราม
121)
สุภจิตฺโต
ศรีจันทร์
122)
อภิปุญโญ
ป่าสุทธาราม
123)
ชยธมฺโม
ศรีวิชัยวนาราม
124)
โชติวโร
ป่ามุจลินทราราม
125)
ปภสฺสโร
ลัฎฐิวัน
126)
ปภสฺสโร
ป่านาโคก
127)
ญาณวโร
เอราวัณพัฒนาราม
128)
สนฺตจิตฺโต
สว่างอารมณ์วัฒนา
129)
จนฺทสาโร
ป่ามุจจรินทร์
130)
ญาณวุฑฺโฒ
ลัฎฐิวัน
131)
จนฺทโชโต
แสงอรุณ
132)
วชิรปญฺโญ
เอราวัณพัฒนาราม
133)
กิตจติฐาโน
ภูช้างน้อย
134)
วรปญฺโญ
ศรีวิชัยวนาราม
135)
กุลเมโธ
โนนสว่างสามัคคี
136)
กตธมฺโม
มัชฌิมาราม
137)
ฐานสมฺปุณฺโณ
ป่าศรีผดุง
138)
ฐิติโก
พรหมดีสามัคคี
139)
ธมมฺทีโป
ใหม่ศรีชมภู
140)
ฐานวุฑฺโฒ
ป่ามุจลินทราราม
141)
สุมงฺคโล
โพนชัย
142)
ปญฺญายุทโธ
เทพนิมิตร
143)
อาวุธปญฺโญ
โพนทันบ้านถิ่น
144)
ญาณทสฺสนี
ศรีวิชัยวนาราม
145)
อินฺทญาโณ
บ้านหนองฟ้าแลบ
146)
อธิปญฺโญ
ศรีสงคราม
147)
อนุชาโต
โพนงาม
148)
คุณกโร
โพนชัย
149)
อตฺถเมธี
ศรีบุญเรือง
150)
จารุวํโส
ศรีวิชัยวนาราม
301 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6