พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
1001
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12703
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988901
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ปภสฺสโร
วัดชลชาราราม
152)
โชติปาโล
วัดศิลาอาสน์
153)
ชยเสฏฺโฐ
วัดจันทราราม
154)
สติสมฺปนโน
วัดศรีจันทร์
155)
สมจิตฺโต
วัดเลียบ (บ้านเพีย)
156)
มหาญาโณ
วัดศรีชมชื่น
157)
อนาลโย
วัดผานกเค้า
158)
วชิรยาโณ
วัดศรีวิชัยวนาราม
159)
ชาตเมธี
วัดนิมิตรสามัคคี
160)
ธีรวํโส
วัดศรีจันทร์
161)
รตนรํสี
วัดเทพนิมิต
162)
ญาณาถิรโต
วัดศรีวิชัยวนาราม
163)
ญาณสิทธิเมธี
วัดศรีบุญเรือง
164)
ปภัสสรจิตโต
วัดศรีจันทร์
165)
เตชชมฺโม
วัดลาดปู่ทรงธรรม
166)
กตปุญโญ
วัดศรีหนองหิน
167)
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
168)
ชุตินฺทริโย
วัดศรีวิชัยวนาราม
169)
ปภาโส
วัดสันตยาวาส
170)
ติสฺสโร
วัดโพนทอง
171)
ญาณโสภโณ
วัดศรีหนองหิน
172)
มงฺคโล
วัดบู่ทองศิลา
173)
โชติวโร
วัดยอดแก้ว
174)
อายุวฑฒโน
วัดโพนทอง
175)
ภทฺทธมโม
วัดโพธิ์ทอง
176)
ปญฺญาวุโธ
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา
177)
จารุธมฺโม
วัดสวนธรรมเทวราช
178)
อคฺคธมฺโม
วัดจอมมณี
179)
กตกุลโล
วัดภัทราราม
180)
สญฺญจิตโต
วัดพุทะสถานภูไผ่
181)
ฐิตธมฺโม
วัดศรีสมชาติ
182)
ปภสฺสโร
วัดใหม่ศรีชมภู
183)
ฐานิสฺสโร
วัดจอมมณี
184)
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม
185)
วิสุทฺธสาโร
วัดโพธิ์สว่าง
186)
มหาปุญฺโญ
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
187)
สนฺตมโน
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
188)
ญาณเมธี
วัดป่ามหาราช
189)
ตปสีโล
วัดไชยมาศ
190)
ธฺมสุนฺทโร
วัดสังคมวิทยาราม
191)
โสภโณ
วัดชนธาราราม
192)
ปภสฺสโร
วัดศรีบุญเรือง
193)
สุเมโธ
วัดเชียงคาน
194)
เตชปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
195)
วชิรธมฺโม
วัดศรีวิชัยวนาราม
196)
ฐิตญาโณ
วัดประชาราฏร์นิมิต
197)
ปัญญาธโร
วัดโนนสำราญ
198)
อตฺตคุตโต
วัดศิริเทพ
199)
ปุญฺญธโร
วัดจอมแจ้ง
200)
กิตฺติปญฺโญ
วัดวุฒาราม
289 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6