พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11854
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988052
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
สุชีโว
วัดป่านากระเซ้ง
252)
กิจฺจสาโร
วัดศรีสะอาดหนามแท่ง
253)
สมเสฎโฐ
วัดศรีอุดมวงศ์
254)
สุนฺทโร
วัดศรีบุญเรือง
255)
ทีปธมฺโม
วัดสระแก้ว
256)
ปภสฺสโร
วัดศรีจันทร์
257)
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่เจริญธรรม
258)
สปญฺโญ
วัดจอมมณี
259)
ปวฑฺฒโน
วัดบ้านโป่งพัฒนาราม
260)
สีตจิตโต
วัดอภิราษฎบำรุง
261)
วรญาโณ
วัดศรีมงคล
262)
อธิโก
วัดมัชฌิมาราม
263)
ปิยธมฺโม
วัดป่าศรีอุมุง
264)
สุขิโต
วัดศรีนิลวราราม
265)
มนาโป
วัดศรีสะเกษ
266)
ปสนฺโน
วัดดอยสวรรค์
267)
ฐานวโร
วัดดอนหอพัฒนาราม
268)
ปญฺญาวโร
วัดศรีภูช้าง
269)
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
270)
วนฺตธมฺโม
วัดป่าใต้
271)
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ศรี
272)
ยโสธโร
วัดวารีสาร
273)
จตฺตมโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
274)
จนฺทธมฺโม
วัดทิพย์ชลธารวนาราม
275)
ปรกกฺโม
วัดศิริมงคลาราม
276)
ปุญฺญกาโม
วัดศรีคุณเมือง
277)
รตฺนญาโณ
วัดศรีสว่าง
278)
จกฺกวโร
วัดศรีสงคราม
279)
จนฺทาโภ
วัดถ้ำผาเสลียง
280)
อิทธิญาโณ
วัดโพนข่า
281)
จนฺทโก
วัดจอมแจ้ง
282)
อุชุจาโร
วัดภูกรงไก่ธรรมาราม
283)
ปฎิภาโณ
วัดศรีบุญเรือง
284)
ทินฺนสุทฺธิ
วัดโพธิ์ชัย
285)
ปภาโส
วัดโพนชัย
286)
วิสุทฺโธ
วัดศรีอุบลพัฒนาราม
287)
สิริภทฺโท
วัดศรีชมชื่น
288)
กิตฺติโก
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
289)
กตฺติวณฺโณ
วัดอนันตนิมิต
289 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6