พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
55
วันนี้
270
เมื่อวานนี้
663
เดือนนี้
12057
เดือนที่ผ่านมา
24681
ทั้งหมด
667613
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 286
 
 
 
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 795
 
 
 
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 3021
 
 
 
(3 สิงหาคม พ.ศ. 2561) อ่าน 626
 
 
หลักสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนวิธีพุทธ
๑. เกิดองค์ควำมรู้ นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรมมำกขนึ้ ๒. สำมำรถออกแบบและจัดกำรกระบวนกำรเรียนร ู้(Learning Facilitation) ที่นำ ไปสู่ควำม เปลี่ยนแปลงในบรบิทตำ่งๆ ๓. สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ๔. ผลสัมฤทธทิ์ำงกำรเรียนหรือกำรฝึกอบรมและคุณลักษณท์ี่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน/ผู้เข้ำ อบรมดีขนึ้ เนื่องจำกปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของ (ครู) พระสอนศีลธรรม/วิทยำกร ๕. สำมำรถจัดฝกึอบรมนกัเรียน นกัศึกษำ บคุลำกรทำงกำรศึกษำตำมสถำบนักำรศึกษำ พนักงำนองคก์รทงั้ภำครฐัและเอกชน ในบทบำทของกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร หรือ ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ (Facilitator) มปีระสิทธิภำพยิ่งขนึ้ ๖. สำมำรถเปน็ผู้โค้ชชิ่งกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ หรือกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ
 
(13 ธันวาคม พ.ศ. 2560) อ่าน 727
 
 
 
(5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) อ่าน 4433
 
 
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม http://www.mbpra.mcu.ac.th/ ติอต่อ 09-8462-4181
 
(18 มกราคม พ.ศ. 2560) อ่าน 10787
 
 
ประกาศ รายชื่อพระสอนศีลธรรมสังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม ฉบับที่๓/๒๕๕๙ เรื่อง บรรจุพระสอนศีลธรรมสังกัดคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ปีการศึกษา
 
(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) อ่าน 1604
 
 
คลิปวีดีโอและเอกสาร แนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมเบื้องต้น
คลิปที่ 1 การเข้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล https://youtu.be/BUpANk2ly54 คลิปที่ 2 การเข้าระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว https://youtu.be/mv3aPxqDR2s คลิปที่ 3 การส่งแบบรายงานการสอนประจำเดือนผ่านระบบ https://youtu.be/8lzg6jFZBfM
 
(13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) อ่าน 13669
 
 
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับครูพระ
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งจะมีการเปิดใช้ระบบ(นำร่อง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๕๙ นี้ (สำหรับพระสอนศีลธรรม) ในสังกัดโครงการพระสอนศีลธรรมในศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
(18 เมษายน พ.ศ. 2559) อ่าน 10984
 
 
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งจะมีการเปิดใช้ระบบ(นำร่อง) ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๕๙ นี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่ ) โครงการพระสอนศีลธรรมในศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
(18 เมษายน พ.ศ. 2559) อ่าน 3390
 
 
 
(1 กันยายน พ.ศ. 2558) อ่าน 1941
 
 
 
(21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 3754
 
 
 
(14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 2020
 
 
 
(10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 3644
 
 
 
(1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 2543
 
 
 
(26 มิถุนายน พ.ศ. 2558) อ่าน 2076
 
 
 
(5 มิถุนายน พ.ศ. 2558) อ่าน 3992
 
 
 
(5 มิถุนายน พ.ศ. 2558) อ่าน 6600
 
 
 
(29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 8076
 
 
 
(29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 3629
 
 
 
(25 เมษายน พ.ศ. 2558) อ่าน 1835
 
 
 
(21 เมษายน พ.ศ. 2558) อ่าน 1414
 
 
 
(31 มีนาคม พ.ศ. 2558) อ่าน 1344
 
 
 
(31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 2085
 
 
 
(31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 4247
 
 
 
(30 มิถุนายน พ.ศ. 2557) อ่าน 5941
 
 
 
(10 มิถุนายน พ.ศ. 2557) อ่าน 2695
 
 
 
(29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) อ่าน 1333
 
 
 
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 1063
 
 
 
(17 มิถุนายน พ.ศ. 2557) อ่าน 2315
 
 
 
(7 มิถุนายน พ.ศ. 2557) อ่าน 1266
 
 
 
(5 มิถุนายน พ.ศ. 2557) อ่าน 1145
 
 
 
(11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 3097
 
 
 
(30 เมษายน พ.ศ. 2557) อ่าน 1417
 
 
 
(29 เมษายน พ.ศ. 2557) อ่าน 1774
 
 
 
(17 มีนาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 1533
 
 
 
(1 มีนาคม พ.ศ. 2557) อ่าน 2439
 
 
 
(26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) อ่าน 1080
 
 
 
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) อ่าน 2734
 
 
ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 2