พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
1089
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18742
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961083
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

 

ประกาศ สำนักงานพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระสอนศีลธรรม  

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗

 

            ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (เพิ่มเติม) ประจำโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เพื่อทำหน้าที่พุทธบุตรเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำศีลธรรมเข้าสู่โรงเรียน สร้างสังคมให้เกิดสันติสุข  เมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๓ รูป นั้น
 

            บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป สำหรับพระภิกษุผู้สมัครแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

  ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล โรงเรียนที่สอน
  ๑   พระมหาสมควร   ธมฺมธีโร   สายงาม   พรหมสุวรรณสามัคคี
  ๒   พระมหาป้อง   ชวโร   ท่าฉลาด   พรหมสุวรรณสามัคคี
  ๓   พระสุริยะ   กุสโล   จรเข้น้อย   ศุนย์เด็กวชิรราชวิทยายน
  ๔   พระอิสรภัทร   อิสสรธมฺโม   เรืองฤทธิ์  -
  ๕   พระฐากูร   โชติปญฺโญ   ช้างแจ้ง   วัดโพธิ์
  ๖   พระบุญโชค   สีลเตโช   วงษ์วัง   วัดหนองใหญ่
  ๗   พระสำรวย   กิจฺจาสาโร   สาโรนจ์   ฤทธิยวรรณาลัย
  ๘   พระมหาสำราญ   ฐานุตฺตโม   ประเสริฐซึ้ง   อนุบาลวัดนางนอง
  ๙   พระธรรมนูญ   อภิวฺฑฒโน   โลหะเจริญ   อนุบาลวัดนางนอง
  ๑๐   พระมหาทองวัน   จนฺทูปโม   คำเพราะ   นางนองวรวิหาร
  ๑๑   พระมหายุทธนา   ยติยุตฺโต   ตุติยา   ดีดวด
  ๑๒   พระอรุณ   เขมวีโร   ใจมั่น   มัธยมวัดดาวคะนอง
  ๑๓   พระวรวิทย์   ธมฺมรโต   จุฑาเทพ   วิมุตยาราม
  ๑๔   พระมหาธนา   สารสิทธิ   นาโควงค์   เบญจมราชาลัยฯ
  ๑๕   พระมหาพรประสพ   วชิรปญฺโญ   เภากุ่ม   สุวรรณารามราชวรวิหาร
  ๑๖   พระวรวิทย์   วชิรปญฺโญ   บุญแสน   วัดวิมุตยาราม
  ๑๗   พระมหาภัทรวงศ์   วรปญฺโญ   จริงประโคน   พุทธจักร
  ๑๘   พระมหารอด   ตีรณปญฺโญ   ลุงติ   พุทธจักร
  ๑๙   พระครูปลัดชนะ   ชุตินฺธโร   ตรีเพ็ชร   สตรีวุฒิการศึกษา
  ๒๐   พระมหาไพบูลย์   อานนฺโท   มีนาค   ระฆังโฆสิตาราม
  ๒๑   พระเฉลิมพล   วชิรเมธี   กุดวงศา   นาหลวง
  ๒๒   พระมหาวัชรพงษ์   วชิรเสฏฺโฐ   สอนมณี   ประยุรวงศาวาส
  ๒๓   พระมานพ   สุชาโต   ภูมิโคกรักษ์   โฆสิตสโมสร
  ๒๔   พระสยาม   โสภโณ   อยู่ม่า   สวนอนันท์
  ๒๕   พระจิตติ   ขนฺติธมฺโม   รตนสุวรรณ์   ศิริรักษ์วิทยา
  ๒๖   พระอานนท์   ธีรปญฺโญ   ประสมกล้า   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ๒๗   พระเฉลิมพล   สุเมธี   สุวรรณะ   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  ๒๘   พระวินัย   ญาณธมฺโม   เผ่าโสภา   ใหม่ยายนุ้ย
  ๒๙   พระมหาสีน้ำ   จนฺทวณฺโณ   สังกลม   ชิโนรสวิทยาลัย
  ๓๐   พระสมศักดิ์   วชิรญาโณ   ศรีมงคล   วัดดอน
  ๓๑   พระมหาศิริวัฒน์   ภูมิปญฺโญ   ชุมทอง   สระเกศฯ
  ๓๒   พระมหาเดชชาติ   ญาณเมธี   เค็งชับภูมิ   ไตรรัตนาราม
  ๓๓   พระมหาชาญชัย   ฐิตเมธี   หนูทอง   ไตรรัตนาราม
  ๓๔   พระสยาม   อหึสโก   กาฬภักดี  -
  ๓๕   พระไมตรี   ทนฺตกาโย   แก้วมะหา   ทวีธาภิเศก
  ๓๖   พระมหาทวีศักดิ์   ฐานุตฺตโม   คุณขุนทด   โฆสิตสโมสร
  ๓๗   พระโสภณ   ญาณโสภโณ   ทองสิทธิ์   ทองธรรมชาติ
  ๓๘   พระมหาสุรเชษบุ์   สุจิตโต   ทิพย์ดูนอก   พุทธจักร
  ๓๙   พระมหาบรรพต   ญาณาวุโธ   แก่นลาภ   หัวลำโพง
  ๔๐   พระญาณศักดิ์   เขมฺจาโร   แอ๊ดสกุล   เปี่ยมสุวรรณวิทยา
  ๔๑   พระมหาประยูร   ธีรวโร   ตระการ   ประดู่ฉิมพลี
  ๔๒   ส.ณ.สุรชาติ     ผาวัน   สุวรรณ
  ๔๓   พระศิริ   สิริวฑฺฒโก   รอดบุญ   เสสะเวท
  ๔๔   พระสถิตคุณ   ธมฺมโฆสโก   สกลมารถ  -
  ๔๕   พระทิวากร   อธิมุตฺโต   แสงอ่อน  -
  ๔๖   สามเณรกฤษฎา     ชูรัตน์   วัดสุวรรณ
  ๔๗   พระสมัย   ธีรวํโส   สนั่นนารี  -
  ๔๘   พระมหาทินกร   วรญาโณ   จูเรือน   วัดสระเกศ
  ๔๙   พระครูใบฎีกาสุรพงษ์   สุขวํโส   หลงประดิษฐุ์   บางประกอกวิทยา
  ๕๐   พระณรงค์   ปญฺญาวโร   สุขหอม   บางประกอกวิทยา
  ๕๑   พระยศวิน   ธมฺมรโต   อารยะทรงศักดิ์   บางประกอกวิทยา
  ๕๒   พระอิสระ   ฉนฺทโก   อารยะทรงศักดิ์   บางประกอกวิทยา
  ๕๓   พระมหาวิทยา   คุณวุฑฺโฒ   คุณแก้ว   วัดราชสิทธารามวรวิหาร
  ๕๔   พระมหาปัญญา   สุปญฺโย   โยธาตรี   วัดสระเกศ
  ๕๕   พระอภิสิทธิ์   โรจนญาโณ   กระฐินเทศ   อัมพวัน
  ๕๖   พระฉัตรชัย   ฐานจาโร   เอี่ยมสอาด   วัดเวตวันธรรมาวาส
  ๕๗   พระเอกพงษ์   กิตฺติปญฺโญ   ไชยมงคล   วัดราชสิทธารามวรวิหาร
  ๕๘   พระภูมิพัชชา   ภทฺทสาโร   โพธิ์แจ้ง   เจริญวิทย์ศึกษษ
  ๕๙   พระมหาณัฐพล   รกขิตวํโส   คำไข่   เทพลีลา
  ๖๐   พระมหาพิเชษฐ์   สิริวณฺโณ   พุทธานันทเดช   พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
  ๖๑   พระสมศักดิ์   ญาณสาโร   ศุภฤกษ์ภพล   ทบอ.เพชราวุธวิทยา
  ๖๒   พระวีระ   ฐิตคุโณ   ขันรักษา   ทบอ.เพชราวุธวิทยา
  ๖๓   พระพิชิตพล   ขนฺติพโล   เจริญพรหมมาตร์   สามัคคีบำรุงวิทยา
  ๖๔   พระมหาจตุพงษ์   ภทฺรเมธี   ยี่โถ   ทบอ.เพชราวุธวิทยา
  ๖๕   พระมหาวงกฏ   กิจฺจกาโร  -  -
  ๖๖   พระมหาศักดิ์ชาย   สติสมฺปนฺโน  -  -
  ๖๗   พระรัตนชัย   อภิชโย  -  -
  ๖๘   พระพิสุทธิ์   วิสุทฺโธ  -  -
  ๖๙   พระสุพจน์   นนฺทวิริโย  -  -
  ๗๐   พระมหาจรูญ   จารุวณฺโณ  -  -
  ๗๑   พระมหาศักรินทร์   จิตฺปญฺโญ  -  -
  ๗๒   พระมหานัย   วิสารโท  -  -
  ๗๓   พระมหาวีรชัย   อภิวฑฺโฒ  -  -
  ๗๔   พระมหาประชิด   รตนโชติ  -  -
  ๗๕   พระครูสังฆกิจโสภณ   สุปภาโต  -  -
  ๗๖   พระสรรรเสริญ   รตโน  -  -
  ๗๗   พระสมศักดิ์   กตธมฺโม   มอญกอดแก้ว   บางยี่ขันวิทยาคม
  ๗๘   พระมหาปถมพล   วรญาณเมธี   บุตดาโสม   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
  ๗๙   พระมหาทินกร   ชุตินฺธโร   เดิมทำรัมย์   โรงเรียนโฆสิตสโมสร
  ๘๐   สามเณรสุรชาติ -   ผาวัน   วัดสุวรรณ
  ๘๑   พระมหาธนวัฒน์   ธนวฑฺฒโก   ชมภูวงศ์   โรงเรียนวัดอินทาราม
  ๘๒   พระมหาพิสุทธิ์   สิทฺธิเมธี   ภารัง   โรงเรียนดอนเมืองทหาร อากาศบำรุง
  ๘๓   พระจิรายุทธ์   จิรวฑฺฒโน   วิลัยวงค์   มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  ๘๔   พระมหาชัชวาลย์   อนาลโย   วงษ์ศิริ   วัดทุ่งครุ
  ๘๕   พระธนิก   วรญาโณ   เอี่ยมขอพึ่ง   โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม
  ๘๖   พระนันทรัฐ   อภินันโท   ตรีไวย   เสสะเวชวิทยา
  ๘๗   พระครูธรรมธรบงกช   คนฺธาโร   ไกรทอง   วัดโพธิ์เรียง
  ๘๘   พระสมภาส   อภิชาโน   กิ่งมณี   เสสะเวชวิทยา
  ๘๙   พระมหาณรงค์ราช   ปณิธานธิติ   -   สตรีวุฑฒิศึกษา
  ๙๐   พระมหาอรรถสิทธิ์   อคฺคสิทฺธิ   ดอกจันทร์   วัดพลับพลาชัย
  ๙๑   พระมหาพีระพล   มธุรวาที   อ่อนลำเนาว์   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
  ๙๒   พระบุญทัน   ปภาโส   สาภักดี -
  ๙๓   พระมหานรินทร์    สุมโน   ประสมพงศ์   ชิโนรสวิทยาลัย
  ๙๔   พระอ๋อน   ถาวโร   สีทากุล   วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
         

หมายเหตุ
๑. ผู้มีรายชื่อต้องสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนรวมห้องประชุมโซนC มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ผู้สมัครที่เอกสารไม่สมบูรณ์ให้ส่งวันที่สอบ และผู้ที่สมัครภายหลังวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สามารถส่งเอกสารเพื่อขอสมัครสอบได้วันที่สอบ
๓. เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐ น. สอบคัดเลือกเวลา ๐๙.๐๐ น.และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗


(พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ)
   ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม


: Download (560.67 kb)
: Download (28 kb)
: Download (28 kb)
: Download (28 kb)
: Download (28 kb)
: Download (28 kb)
: Download (28 kb)

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 | อ่าน 2921
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 245
เปิดอ่าน 124
เปิดอ่าน 126
เปิดอ่าน 431
เปิดอ่าน 672
เปิดอ่าน 243
เปิดอ่าน 713
เปิดอ่าน 623
เปิดอ่าน 320
เปิดอ่าน 667
เปิดอ่าน 852
เปิดอ่าน 1056
เปิดอ่าน 1334
เปิดอ่าน 1965
เปิดอ่าน 1606
เปิดอ่าน 6417
เปิดอ่าน 1021
เปิดอ่าน 1022
เปิดอ่าน 5309
เปิดอ่าน 11950