พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
41
วันนี้
552
เมื่อวานนี้
907
เดือนนี้
12222
เดือนที่ผ่านมา
24948
ทั้งหมด
714764
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

..........................................................................

              ตามที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศรับสมัครพระภิกษุเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรมได้ดำเนินการปฐมนิเทศและรับสมัครพระภิกษุเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก และจังหวัดปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

            ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดรับสมัคร สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้จัดปฐมนิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - ฉายา

วัด

จังหวัด

หมายเหตุ

พระแสวง  ชนาสโภ

หนองเป้า

พระนครศรีอยุธยา

 

พระภัฏ  ปนฺนภาโร

สหกรณ์ธรรมนิมิต

พระนครศรีอยุธยา

 

พระชลอ  ปุญฺญคโม

ศรีประชา

พระนครศรีอยุธยา

 

พระสมุห์ธงชัย  ชยธมฺโม

พระนอน

พระนครศรีอยุธยา

 

พระพุทธิพงศ์  กตสาโร

พระงาม

พระนครศรีอยุธยา

 

พระไท  อิสฺสรธมฺโม

นาค

พระนครศรีอยุธยา

 

พระภาคภูมิ  ขนฺติวโร

โบสถ์

พระนครศรีอยุธยา

 

พระสมประสงค์  ทีปวิชฺโช

ช้างใหญ่

พระนครศรีอยุธยา

 

พระมหาเฉลิมพล  อาชิโต

ช้างใหญ่

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๐

พระสมจิตร  ธมฺมวโร

บ้านแค

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๑

พระปลัดสุวรรณ  ชาตวีโร

โคกทอง

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๒

พระปลัดชิษณุพงศ์  ปญฺญาวุฑฺโฒ

สุวรรณเจดีย์

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๓

พระครูปลัดทวีศักดิ์  สนฺตกาโย

เกาะแก้วเกษฎาราม

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๔

พระปลัดวิรัตน์  ถิรคุโณ

ใหม่หนองคต

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๕

พระใบฎีกาดำรงค์  อนาลโย

หัวเวียง

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๖

พระปลัดธีราทร  ญาณธีโร

บางปลาหมอ

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๗

พระอิทธิกร  ฐานวุฑฺโฒ

ตึกคชหิรัญ

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๘

พระพัฒนา  กิตฺติภทฺโท

สามเพลง

พระนครศรีอยุธยา

 

๑๙

พระเวชยันต์  วรสทฺโธ

เกาะกระชาย

นครนายก

 

๒๐

พระปลัดณัฐยุทธ์  โฆสิตวํโส

พระธรรมกาย

ปทุมธานี

 

๒๑

พระมหาสุวัฒน์  อสงฺขตญาโณ

เปรมประชา

ปทุมธานี

 

 

 

 

               อนึ่ง ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวและทำแบบรายงานการสอนได้ที่ www.mbpra.mcu.ac.th ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรแรกเข้าของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยวัน เวลา สถานที่จัดฝึกอบรม จักแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดปฐมนิเทศ หลังจากที่ดำเนินการปฐมนิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม(ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นลำดับต่อไป

         

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑

 

พระศรีธรรมภาณี)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม


: Download (365.92 kb)
: Download (24 kb)
: Download (24 kb)
: Download (24 kb)
: Download (24 kb)
: Download (24 kb)
: Download (24 kb)

เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 | อ่าน 1344
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสำนักงานพระสอนศีลธรรม

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ 20 อันดับล่าสุด
 
เปิดอ่าน 108
เปิดอ่าน 220
เปิดอ่าน 713
เปิดอ่าน 1257
เปิดอ่าน 4077
เปิดอ่าน 757
เปิดอ่าน 836
เปิดอ่าน 4810
เปิดอ่าน 11223
เปิดอ่าน 1744
เปิดอ่าน 14013
เปิดอ่าน 11582
เปิดอ่าน 3519
เปิดอ่าน 1992
เปิดอ่าน 3795
เปิดอ่าน 2051
เปิดอ่าน 3678
เปิดอ่าน 2593
เปิดอ่าน 2137
เปิดอ่าน 4045