พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
17
วันนี้
215
เมื่อวานนี้
907
เดือนนี้
12345
เดือนที่ผ่านมา
8799
ทั้งหมด
364118
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
พระสอนศีลธรรม
ครูและผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
2.เพศ
ชาย
หญิง
3.อายุ
ต่ำกว่า 21 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
4.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
แม่บ้าน
รับจ้าง
อื่นๆ
6.การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.krupra.net บ่อยมากเพียงใด
เป็นครั้งแรก
นานๆครั้ง
บ่อยๆ
เป็นประจำ
7.หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพระ
สรุปผลงาน
ดาวน์โหลด
ภาพ สื่อกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ
8.ท่านรู้จักเว็บไซต์ ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากเว็บค้นหา (Search engine ต่าง ๆ เช่น Google, Bing, Yahoo!)
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Myspace, Twitter, E-Mail, Web board และอื่น ๆ
จดหมายข่าวต่าง ๆ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ
เพื่อน / คนรู้จักแนะนำ / คำบอกเล่า
อื่น ๆ
ส่วนที่2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ www.krupra.net
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ประเด็น
มากที่สุด - น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
2. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
3. ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
4. ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
5. ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
6. ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
8. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
10. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
11. ความเหมาะสมของสีที่ใช้
12. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
13. การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
14. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ www.krupra.net
ข้อเสนอแนะ