• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม

โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม

พระศรีธรรมภาณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
krupra@gmail.com
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโต
นักจัดการงานทั่วไป
soontorn_22@hotmail.com
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท
นักวิชาการศึกษา
๐๙-๔๑๒๙-๙๓๒๐
mahanop28@gmail.com
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม
นักจัดการงานทั่วไป
sam.sang@mcu.ac.th
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร
นักจัดการงานทั่วไป
Venmahasurasak@gmail.com
พระรัชพล ปภสฺสโร
นักจัดการงานทั่วไป
moss_ratchapol@hotmail.com
พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท
นักจัดการงานทั่วไป
kitsada.suea@mcu.ac.th
นางสาวราตรี รัตนโสภา
นักจัดการงานทั่วไป
ratee.rat@mcu.ac.th
พระดนัย ญาณธีโร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๒๙๒๐-๖๓๕๒
danai-1245@hotmail.com
นายขวัญตระกูล บุทธิจักร
รองผู้อำนวยการ
pattra_noiso:@hotmail.com
นายภูวนัย ปริศนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
poo_wa_nai@hotmail.com
นายพีระพล อ่อนลำเนาว์
นักวิชาการศึกษา
mathuravathi@hotmail.com
นายสดใส เจือจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
sai-de@hotmail.com
ว่าที่ ร.ต.หลวงเมือง ศรีสองเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
luangmuang.sri@mcu.ac.th
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
acc.krupra@hotmaill.com
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sureepon_2@hotmail.com
นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ampron41@hotmail.com
นางสาวดวงฤดี ธนะสาร
นักจัดการงานทั่วไป
daw7471@gmail.com