• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พระกิตติวรประสาธน์
กรุงเทพมหานคร
เขต ๑ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๐๘-๙๐๖๓-๓๔๘๑
พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร
กรุงเทพมหานคร
เขต ๒ วัดเทพลีลา เขตบางกระปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
๐๘-๖๖๐๖-๔๗๑๐
พระครูสุธีปัญญาวุธ
กรุงเทพมหานคร
เขต ๓ วัดราชบุรณราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
๐๘-๙๕๔๘-๒๗๗๔
พระครูวิสุทธินพคุณ
กรุงเทพมหานคร
อาชีวะฯ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
๐๘-๙๕๔๘-๒๗๗๔
พระมหาประเสริฐ มหานาโค
สมุทรปราการ
วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
๐๘-๙๙๑๙-๕๐๗๑
พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ
นนทบุรี
วัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
๐๙-๐๙๖๙-๘๕๐๗
พระครูศรีธัญญาภรณ์
ปทุมธานี
วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
๐๘-๕๓๖๔-๔๔๕๘
พระครูสิริชัยมงคล
พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคงฃล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา๑๓๐๐๐
พระครูสุทธิกิจจาทร
อ่างทอง
วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
๐๘-๑๘๑๔-๐๐๓๑
พระครูศรีวรกิจจารักษ์
สระบุรี
วัดพระพุทธบาท ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐
๐๘-๑๘๐๘-๒๔๐๔
พระครูสิงหกิจคณาทร
สิงห์บุรี
วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
๐๘-๘๗๕๕-๕๔๙
พระโสภณพัฒนคุณ
ลพบุรี
วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๐๘-๑๙๔๗-๙๓๕๗
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
ชัยนาท
วัดสรรพยาวัฒนาราม ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐
๐๘-๔๕๐๖-๔๐๙๑
พระศรีพัชโรดม
เพชรบูรณ์
วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
๐๘-๔๖๒๕-๕๖๘๔
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์
ปราจีนบุรี
วัดธรรมโพธิ์ศรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
๐๘-๔๘๗๐-๔๗๖๙
พระครูสุตเมธากร
นครนายก
วัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
๐๘-๒๒๑๖-๕๕๕๙
พระครูศรีรัตน์สรกิจ
สระแก้ว
วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
๐๘-๑๒๙๑-๕๖๒๙
พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ
ชลบุรี
วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
๐๘-๖๓๑๔-๕๖๐๙
พระมหานิพนธ์ วีรพโล
ระยอง
วัดเนินพระ ตำบลทับมา-เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐๘-๙๕๔๔-๖๔๔๓
พระครูธรรมวงศ์วรางกูร
จันทบุรี
วัดเนินสูง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๑๑๑๐
๐๘-๖๑๔๖-๕๒๑๒
พระครูวิธานธรรมสุนทร
ตราด
วัดวงษ์พัฒนา ตำบลแสนตุ้ง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ๒๓๑๔๐
๐๘-๙๙๕๐-๙๑๕๔