• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

นายนาวี แก้วดี
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการฯ
nawee.gae@mcu.ac.th
วิสยาลัยฆ์ร้อยเอ็ด
พระมหานัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป
0๘๔-๔๐๓๙๑๖๗
nuttapong.mue@mcu.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวพรศิลป์ ชมภูทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป
0๙๓-๕๐๔๓-๖๙๒
pornsin.cho@mcu.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวศศิธร บุญครอง
นักจัดการงานทั่วไป
dawsasi2522@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๐๙-๐๙๒๐-๒๐๖๙
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
นางสาวชุติกาญจน์ ทวีญาติ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๐๘-๙๒๕๔-๒๑๗๔
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระศรีสัจญาณมุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
๐๘-๒๑๓๔-๑๐๔๙
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๗๕๐-๒๔๖๔
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๐๘-๙๘๔๖-๖๘๖๗
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
นายสมคิด สุขจิต
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๓๒๓๕-๖๕๔๔
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระอุดมปัญญาภรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๐๘-๑๓๒๑-๒๐๒๖
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระรัตนมุนี ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๐๘-๙๘๕๑-๗๒๘๒
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
นายนริทร์โชติ รินชมภู
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๐๕๑๕-๕๑๙๑
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๐๘-๙๔๓๕-๑๒๖๙
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
นายณัฐสิทธิ์ ดวงแก้ว
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๘๔๐๑-๕๙๔๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
๐๘-๕๖๑๘-๑๕๓๓
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
นางอรทัย พิไชยวงศ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๓๑๓๖-๑๒๓๖
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
๐-๕๖๒๑-๙๙๙๙
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระมหานคร วชิรเมธี
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๕๕๓๙-๘๓๖๑
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระศรีรัตนมุนี,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๐๘-๕๗๓๖-๑๙๓๙
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นางสาวทองสุข รอดฉ่ำ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๙๕๖๖-๑๖๒๓
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระราชปริยัติ,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
๐๙-๖๙๓๙-๓๖๔๖
วิทยาเขตพะเยา
พระวรวัตร วรเมธี
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๗๙๔๖-๘๒๗๔
วิทยาเขตพะเยา
ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่
๐๘-๑๗๒๗-๐๐๖๙
วิทยาเขตแพร่
นางจุฑาธิป ผัดผ่อง
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๑๘๔-๘๙๔๘
วิทยาเขตแพร่
นายศีรินทร์ หินคง
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๐๘-๙๙๕๐-๔๖๖๕
วิทยาเขตเชียงใหม่
นายวีระพันธ์ ขันเพ็ชร
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๑๙๐-๐๘๒๑
วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๐๘-๙๕๕๕-๕๙๖๙
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๖๑๑๘-๒๔๖๖
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
๐๘-๑๒๖๒-๓๔๙๙
วิทยาเขตหนองคาย
นางสาวณัฐณิชา หัสสา
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๑๔๑๗-๐๑๔๗
วิทยาเขตหนองคาย
พระสิริรัตนเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
๐๘-๙๘๔๓-๖๐๓๖
วิทยาลัยสงฆ์เลย
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๘๙๔๐-๙๑๔๙
วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๘-๑๖๓๔-๙๖๑๒
วิทยาเขตขอนแก่น
นายนัฐพงศ์ หมื่นแก้ว
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๔๔๐๓-๙๑๖๗
วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูกิตติคุโณภาส
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
๐๙-๘๒๘๓-๙๐๔๕
วิทยาเขตอุบลราชธานี
นายศักรินทร์ ป้องเศร้า
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๕๖๐๕-๘๐๕๖
วิทยาเขตอุบลราชธานี
นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย
๐๘-๕๙๒๖-๘๒๓๓
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นางสาววันทา แก้วหนองสังข์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๔๕๑๖-๗๙๐๕
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๐๖-๑๘๙๔-๒๔๕๙
วิทยาเขตนครราชสีมา
นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๗๕๓-๔๘๙๗
วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
๐๘-๑๕๔๘-๕๕๓๕
วิทยาเขตสุรินทร์
นายธนวรรษ ทวีเกิด
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๐๑๗๓-๒๘๕๕
วิทยาเขตสุรินทร์
พระปิฎกโกศล,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
๐๘-๖๓๖๑-๔๕๕๔
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๖๓๐๘-๕๔๕๖
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
๐๙-๔๕๙๘-๖๕๗๑
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺฒโน
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๕๐๓๕-๕๖๘๗
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระเทพปัญญาสุธี
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๐-๗๕๓๔-๒๘๙๘
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระธีรวัฒน์ อนาวิโล
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๕๘๘๕-๙๘๘๙
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูธีรสุตคุณ
ประธานหน่วยวิทยบริการ
๐๘-๑๘๙๗-๐๖๔๙
หน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา
พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๔๘๔๓-๘๖๖๖
หน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
๐๙-๘๔๗๘-๒๙๖๙
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๑๐๙๗-๕๙๙๑
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
พระราชปริยัติสุนทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๐๘-๕๙๙๔-๑๕๙๕
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
นายไพสม สายหยุด
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๖-๓๘๙๘-๓๕๕๔
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร