• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม

นายศรายุทธ ป้องสุข
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Sarayut.pong@mcu.ac.th
วิทยาเขตอุบลราชธานี
นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Jariya.mcu@hotmail.com
วิทยาเขตหนองคาย
นางสาวรุ่งนภา โยนดัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
rungnphayondan@gmail.com
วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวสุภารัตน์ ลิ้มดำรงค์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Suparat0043@hotmail.com
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
นายศักดิ์ศรี โสภี
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
sophisaksri05@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นายธนวรรษ ทวีเกิด
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
thanawat252225@gmail.com
วิทยาเขตสุรินทร์
นางสาวณัฐณิชา หัสสา
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
natnicha.has@mcu.ac.th
วิทยาเขตหนองคาย
พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน (หมื่นแก้ว)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Nuttapong.mue@mcu.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
chatsuda.mun@mcu.ac.th
วิทยาเขตนครราชสีมา
พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี (ชูราศรี)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
boonyarit.choo@mcu.ac.th
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นายศักรินทร์ ป้องเศร้า
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
tigerrin88@gmail.com
วิทยาเขตอุบลราชธานี
นายนพดล อินปิง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
noppadon.in@mcu.ac.th
วิทยาเขตพะเยา
นางจุฑาธิป ผัดผ่อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
krupraphrae@hotmail.co.th
วิทยาเขตแพร่
นายวีระพันธ์ ขันเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
weerapan_tik@hotmail.com
วิทยาเขตเชียงใหม่
พระมหานคร วชิรเมธี
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
nakhorn.kae@mcu.ac.th
วิทยาเขตนครสวรรค์
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
teerayut.pot@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
siriluck4803@hotmail.com
วิทยาลัยสงฆ์เลย
นางสาววันทา แก้วนองสังข์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
wanta.kae@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
krittaphot.kho@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
พระปรมานุชิต ปฐมพโล (รัตนานุเบศร)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Parama_77@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
นางอรทัย พิไชยวงศ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
pichaiwong_113@hotmail.com
วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
นายไพสม สายหยุด
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
phaisom.sai@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
นายเอกพงษ์ มูลพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
power_eak2000@hotmail.com
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
นายนรินทร์โชติ รินชมภู
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
narinchot.rin@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
นายธนพงษ์ จุ้ยเจริญ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
tanapong777@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
นางศศิธร บุญครอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
sasitorn.boonkrong@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Orapin.phu@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
นางสาวชุติกาญจน์ ทวีญาติ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
chutikan.tha@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระปลัดธนกฤต ปิยวฑฺฒโน (อรัญฤทธิ์)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Thanakeit@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระบุญล้อม จารุธมฺโม (รัตนลังสี)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
lattanarangsy4464@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระชัยวัฒน์ ชยธมฺโม (จินดาพาณิชย์)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
chaiwat.cha@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน (เหล่าสุนา)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
pongdech.lao@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
นางสาววิลาวัลย์ บุญสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
wilawan2213.2213@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
waraporn.pak@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
นายพีระพงศ์ กรมแสง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
pheeraphong.krom@mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
พระยงยุทธ กตธุโร (ขำหว่าง)
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
tui201111@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
Pharkphoomsunlong@gmail.com
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม
เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ
kalaifc2523@gmail.com
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา