• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

เกี่ยวกับเรา

Home / สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

********************************************

          สำนักงานพระสอนศีลธรรมตั้งอยู่ ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔ www.krupra.net

จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินการรับผิดชอบงาน “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ “การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน” มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และมีกลุ่มงานภายในสังกัด ๓ กลุ่มงาน คือ

๑. กลุ่มงานบริหาร

๒. กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

๓. กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม

กลุ่มงานบริหารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน งานบัญชี งานธุรการ งานประชุมคณะกรรมการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์โครงการ จัดทำสถิติฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผลปฏิบัติงานจัดทำแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และติดตาม ประเมินผล ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ งานประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลติดตาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรมปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผล ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรม งานพัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม งานจัดอบรมพระสอนศีลธรรม งานนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม ติดต่อประสานงานกับศูนย์อำนวยการส่วนภูมิภาคทุกหน่วย งานด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรม งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณมาให้ ของมหาเถรสมาคมในการให้พระสอนศีลธรรมเข้าไปช่วยสอนธรรมศึกษา และของมหาวิทยาลัย ในการตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและชุมชน สำนักงานพระสอนศีลธรรม จึงได้กำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ปณิธาน

 “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมสันติสุข”

วิสัยทัศน์

“พระสอนศีลธรรมมีความรู้ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และติดตามประเมินผล

๓. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ

๔. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ