• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

แบบประเมิน

Home / ประเมินการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรม (เจาะจงตัวผู้สอน)

พระสอนศีลธรรม

ตัวเอง

สำนักงานพระสอนศีลธรรม
สถานศึกษา

ครู ผู้บริหาร

สำนักงานพระสอนศีลธรรม